Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Борисов тегли кредити и харчи, плащаме всички ние

БСП: Борисов тегли кредити и харчи, плащаме всички ние

В пар­ламен­тарна Дек­ларация на БСП се казва: „На 15 сеп­тем­ври правител­с­т­вото на Борисов взе нов заем от меж­дународ­ните пазари. 10 годишна емисия за 2.5 млрд. лв. и 2.5млрд. лв. за 30 години. Общо 5 млрд.лв. За това дейс­т­вие на правител­с­т­вото има много въп­роси, без отговори от страна на премиера.

Първо, защо се появи необ­ходимост от нов дълг? Та нали само до преди няколко месеца министър-председателят твър­деше, че въп­реки кризата не се налага да взимаме нов заем, защото в резерва на дър­жавата има 9млрд. лв. Към края на 2019г. дър­жав­ният дълг, отнесен към БВП на Бъл­гария е около  20%. Едно срав­нение– при зак­лей­мяваното от ГЕРБ лошо управ­ление на социалис­тите, дъл­гът в края на 2009г. беше 13%.

Втори въп­рос– защо тряб­ваше да се емитира дълг на меж­дународ­ния пазар? Специалисти каз­ват, че е много по-полезно за бъл­гар­с­ката икономика и финан­совите пазари такава сума да бъде пласирана на вът­реш­ния пазар. При свитото тър­сене, при намаляващия износ и без особен интерес при кредитиране, при зат­руд­нение  по осигуряването на дос­татъчно големи пакети по нис­колих­вени дър­жавни ценни книжа,  специалис­тите каз­ват, че емитирането на вът­решен заем би решило наши, вът­решни, бъл­гар­ски икономически проб­леми.

Трети въп­рос — условията, при които е взет дъл­гът. Определено неадек­ватни са твър­денията на правител­с­т­вото, че е пос­тиг­нало супер ниска цена на дълга, дъл­жаща се според него на зашеметяващия кредитен рей­тинг. Също, годиш­ната лихва, цената на този дълг при десет годиш­ните облигации е 0.4%, а на 3-годишните облигации  е 1.4%. За срав­нение, пос­лед­ният заем в евро от Европейс­кият съюз в раз­мер на само 1 млрд е в раз­мер от 0.1%. От месеци Европейс­ката цен­т­рална банка и тази на САЩ под­дър­жат нулеви и дори отрицателни лих­вени проценти, които под­дър­жат цените на дър­жав­ните облигации на раз­витите страни около нулеви и отрицателни такива.

И чет­върто, раз­бира се, най-важното. Ще стимулира ли този заем икономиката и  ще подобри ли жиз­неното рав­нище на народа? Или както винаги ще бъде изхар­чен предиз­борно, неп­роз­рачно и не по правилата. Раз­бира се, има обяс­нение. Тези пари ще бъдат изпол­з­вани за погасяване на  стари заеми на Борисов от 2016 г. за пок­риване на дефицит от близо 3.5 млрд. лв. Но по-важно е, че срещу тези пари няма никакъв план за икономически рас­теж.

За 10 годиш­ното управ­ление на Борисов той е взел общо 30 млрд. лв. заем. Срещу това какво имаме: пада качес­т­вото на здравеопаз­ването, увеличава се фун­к­ционал­ната нег­рамот­ност при  децата, неравен­с­т­вата, все по-нездравословна е окол­ната ни среда. Цената на всичко това е заем срещу влошен стан­дарт на живот и се плаща от целия народ.

[pic]Въпреки протес­тите, въп­реки отх­вър­лянето на този модел от все повече бъл­гар­ски граж­дани, той не си взе поука и продъл­жава по същия начин. Решението на много въп­роси се корени в остав­ката на Бойко Борисов и неговото правител­с­тво”, се казва в позицията на БСП.

България

Икономика

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...