Радев заминава за Естония, приема домакинството на “Три морета“

От 19 до 21 октом­ври дър­жав­ният глава Румен Радев ще бъде на официално посещение в Естония по покана на естон­с­кия президент Кер­сти Калюлайд, инфор­мират от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава. В пър­вия ден на визитата си в Талин президен­тът Радев ще учас­тва в срещата на върха на инициативата за регионално сът­руд­ничес­тво „Три морета“. По време на форума бъл­гар­с­кият дър­жавен глава ще приеме домакин­с­т­вото на инициативата от естон­с­ката страна.

Инициативата е съз­дадена през 2015 г. и обединява 12 европейски дър­жави, раз­положени между Адриатическо, Бал­тийско и Черно море. Целта е чрез съв­мес­тни проекти да се насърчи сът­руд­ничес­т­вото за инф­рас­т­рук­турна, дигитална и енер­гийна свър­заност, за пос­тигане на устой­чивост и икономически рас­теж. Домакин на срещата на върха в Талин е президен­тът на Естония Кер­сти Калюлайд, като тази година повечето от дър­жав­ните глави от страните учас­т­нички ще се включат дис­тан­ционно. Учас­тие чрез кон­ферен­тна връзка са пот­вър­дили и президен­тът на Гер­мания Франк-Валтер Щайн­майер, дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Майк Пом­пейо, изпъл­нител­ният заместник-председател на ЕК Мар­г­рете Вес­тагер. Румен Радев и Кер­сти Калюлайд ще проведат среща на четири очи, както и пленарни раз­говори между двете делегации. В рам­ките на посещението си в Талин президен­тът Румен Радев ще се срещне с министър-председателя на Естония Юрий Ратас и пред­седателя на естон­с­кия пар­ламент Хен Полуаас. По време на официал­ната визита бъл­гар­с­кият дър­жавен глава ще посети и Цен­търа за вър­хови пос­тижения за киберот­б­рана на НАТО, раз­положен в Талин. Организацията, акредитирана към Алианса, е основана през 2008 г. в под­к­репа на страните-членки с екс­пер­тиза в областта на киберот­б­раната в сферата на тех­нологиите, стратегиите и операциите. Румен Радев ще посети и иноватив­ния цен­тър „е-Естония“, уточ­нява Епицентър.бг.