Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед29112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Нинова: Бюджетът на кабинета „Борисов 3” не решава нито един проблем на България

Нинова: Бюджетът на кабинета „Борисов 3” не решава нито един проблем на България

Нинова: Бюджетът на кабинета „Борисов 3” не решава нито един проблем на България

Не се предвижда нищо за работещите хора, а има и огромна група работещи бедни, заяви лидерката на БСП

Бюджетът, който пред­лагат управ­ляващите, е бюджет, който ипотекира бъдещето ни. По мнение на специалис­тите това е бюджет, който ще ни вкара в дъл­гова спирала, увеличава дефицита и дълга и нарушава финан­совата стабил­ност, която сме имали досега. „Блум­бърг” даде прог­ноза, че ако това продъл­жава така, от тук нататък на година ще ни тряб­ват между 3 милиарда и половина и 7 милиарда заем, за да продъл­жим. Това е изк­лючително опасно“, комен­тира лидерът на БСП Кор­нелия Нинова пред „Дарик радио”.  По думите й бюджетът е социален, има много раз­ходи. Важно е обаче, под­чер­тава тя, за какво се правят тези раз­ходи.

Ако си дър­жав­ник, трябва да имаш цели и приоритети в политиката. Най-болезнените въп­роси за Бъл­гария са доходи, бед­ност, неравен­с­тва, здравеопаз­ване, икономика, борба с коруп­цията. През този бюджет няма решение на тези проб­леми“, категорична е тя.

50 лева на всички пен­сионери, но до март догодина, забележете. Защо до март? Защото март са изборите. Дотогава по 50 лева, за да им купят гласовете. Дет­с­ките над­бавки – ако имаш трайно намерение да помог­неш на младите семейс­тва, защо увеличаваш дет­с­ките над­бавки за една година? Защото догодина има избори – пар­ламен­тарни и президен­т­ски. Истин­с­кото решение, нап­ример за пен­сионерите, е преиз­чис­ляване на всички пен­сии.

Борисов ще остави 5 милиарда дефицит тази година, 5 догодина – а милиард и 200 милиона струва преиз­чис­ляването на пен­сиите.

Управ­ляващите нямат приоритет трайно да се справят с бед­ността“, комен­тира още Нинова и припомни, че актуализация на пен­сиите на пен­сионерите не е имало от 12 години.

Борисов 10 години говореше: „аз плащам“. Не, бъл­гар­с­кият народ плаща, това не са лич­ните му пари от Банкя и чек­ме­джета, а парите на данъкоп­латеца. Трябва да има някакво трайно съг­ласие по няколко приоритета“, смята Нинова.

По думите й бюджетът не пред­вижда нищо за работещите хора, а има и огромна група работещи бедни. За тях не се пред­вижда нищо.

По отношение на здравеопаз­ването тя комен­тира: „Пред­виж­дат още пари, добре, но да видим за какво. Увеличението на парите решава ли след­ните проб­леми: Ще даде ли по-голяма въз­мож­ност за дос­тъп на хората в районите, в които няма бол­ници или са отдалечени? Не.

Ще намали ли цената на лекар­с­т­вата? Не. Ще осигури ли кадри? Не.

Говорим за трайни проб­леми, които трябва да се решават, включително през бюджета. Успоредно трябва да се нап­рави така, че бол­ниците да не са тър­гов­ски дружес­тва, да се намали ДДС на лекар­с­тва. С това ще помог­нем на всички. Кад­рите – добре, 1000 лева на първа линия. Истин­с­кото решение на проб­лема с кад­рите е наредба за определяне на базова зап­лата. В момента тя зависи от печал­бата на бол­ницата, защото е тър­гов­ско дружес­тво. Това трябва да бъде дър­жавна политика. Всички кадри да са гаран­тирани от дър­жавата, че независимо дали бол­ницата ще фалира или не, те имат базова зап­лата.“

Икономика – от 10 милиарда дефицит, 300 милиона има заделени за икономика. Това е абсур­дно в криза, когато икономиката ще издърпа дър­жавата. Няма нови мерки за под­помагане на икономиката — при опас­ност още повече да се срива икономиката. Нищо ново, освен 60/40 и кредити. Коруп­цията – 10 милиарда изчез­ват чрез коруп­ция в дър­жавата. Няма никакви мерки в бюджета за борба с коруп­цията“, изтъкна още лидерът на БСП.

По думите й

икономиката и раз­витието стъп­ват върху пот­реб­ление, инвес­тиции, износ.

Инвес­тициите по официални данни на БНБ са се сринали с 63 процента, износът също е катас­т­рофално надолу. Няма нито една мярка в тази връзка в бюджета на управ­ляващите. Пог­леда върху икономиката изобщо го няма в този бюджет, а това е генератор на сред­с­тва“, категорична е Нинова.  

По Закона за пуб­лич­ните финанси Кор­нелия Нинова припомни, че от БСП преди години са внесли в КС искане от народни пред­с­тавители да се произ­несе по казуса със Закона за пуб­лич­ните финанси, че се хар­чат пари извън бюджета: „Ние сме доказали, че не одоб­ряваме този начин на прераз­п­ределение на бюджета. Преди КС да се произ­несе, те промениха закона. Сиг­нализирахме Смет­ната палата да нап­рави проверка. Гаран­тирам ви – начинът на бюджетиране на парите на бъл­гарите ще се промени, ако БСП управ­лява. Ще се бюджетира обек­тивно. Те винаги залагат по-ниски приходи, защото знаят, че ще има по-високи доходи, за да им останат в излишък и да ги хар­чат с пос­танов­ления на МС или еднолично от джипа. Ще въведем ред и прин­ципи в хар­ченето на парите на Бъл­гария, който и да е премиер.“

По отношение на Ф-16 Нинова под­черта, че

в момент на криза не е момент да се хар­чат пари за ново въоръжение:

Могат да отидат за стимулиране на икономиката, малък и среден биз­нес, бедни, работещи бедни. След това да се мисли за въоръжение“.

Европа пос­тавя въп­роса за регионал­ните раз­личия, но правител­с­т­вото на Борисов го под­минава“, заяви още пред­седателят на БСП и припомни, че от левицата са изгот­вили закон за раз­витие на Северозапада с цел именно преодоляване на регионал­ните раз­личия.

Екологията е наш приоритет – чис­тата вода, въз­дух, земя. Дос­тъпът до чиста вода е абсолютно задъл­жителен в 21-ви век. Екологията е въп­рос на бъдещето. Чис­тият въз­дух е въп­рос за здравето на нацията“, смята още Нинова.

По отношение позицията на Бъл­гария по преговорите на Северна Македония с ЕС Кор­нелия Нинова комен­тира: “Смятаме, че в тези преговори Бъл­гария категорично трябва да защити историята си, национал­ния интерес. Ако това не се приеме – да се изрази позиция“. Тя припомни, че БСП категорично е против промяната на името на праз­ника на 24 май.

На въп­рос за напус­нали депутати от ПГ на БСП тя изтъкна: „Виж­дам, че се пов­таря една стара опорна точка от хората, които критикуват БСП – говори се отново за раз­цеп­ление, разединение. Ще оборя това с факти и числа. Ние имаме почти 81 хиляди членове на пар­тията. Напус­налите след това са 15 души. Новоп­риетите членове са 2120. Твър­дението, че след Кон­г­реса и избора на пред­седател има раз­цеп­ление, не почива на реални факти. Прекият избор и кон­г­ресът пос­тиг­наха една кон­солидация около политика. Членовете изб­раха линия на водене на политика  – опозиция на това управ­ление, без зад­кулисни договорки, изг­раж­дане на алтер­натива. Това се случи по най-демократичния европейски начин – какъвто не същес­т­вува в друга пар­тия в Бъл­гария — прекия избор“.

Нашата позиция остава категорична –

няма да дадем  и един глас за 160-те за свик­ване на ВНС,

комен­тира още Нинова и добави, че ако някой от отцепилите се депутати гласува с управ­ляващите, това ще бъде оценка за тях, а не за БСП.

По отношение на здрав­ните мерки на правител­с­т­вото пред­седателят на БСП заяви: „Пред­лагам да гледаме на тях по-комплексно. Въп­росът не е просто дали да носим маски или не. Това е въп­рос на управ­ление на криза. Пред­ложихме разис­к­вания за актуализиране на Национален план за противодейс­т­вие на грипна епидемия, приет през 2006 година. Актуализиран е през 2017 г. За нашата пар­ламен­тарна група е изк­лючително добро и професионално решение този план. Управ­ляващите доста елемен­тарно се отнесоха към въп­роса, който пос­тавихме в пленар­ната зала. Сега се дейс­тва абсолютно хаотично. Затова нас­тоявахме да се актуализира и да се дейс­тва по него. С този план ще се съз­даде ред, пред­видимост и отговор­ност“.

Защо хората не вяр­ват на това, което пред­лагат управ­ляващите? Защото те им каз­ват, че не са дис­цип­линирани и не изпъл­няват това, което европей­ците изпъл­няват. Не е въп­рос обаче да обвиниш хората, нито един­с­т­вено на дис­цип­лина. Големият въп­рос е доверието в управ­лението. Хората не вяр­ват в това управ­ление. При пър­вия удар през пролетта заповедите се сменяха по три пъти на ден. Онзи ден, още непод­писана заповедта за носенето на маски на отк­рито, Борисов я смени устно и еднолично. Хаосът в политичес­ките решение води до недоверие, това пречи да се овладее кризата“, смята още Нинова. По думите й мас­ките на отк­рито и в заведение са нелогична мярка.  Лидерът на БСП изтъкна още, че лич­ното й мнение е, че ако някой е бил кон­так­тен на заразен с вируса, трябва да си нап­рави тест – ако той е отрицателен, да бъде навън и да работи. „Ние сме за разумни мерки. Да не са прекалени“, обобщи тя.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...