Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Георги Михайлов: Управляващите изпуснаха пандемията

Георги Михайлов: Управляващите изпуснаха пандемията

Георги Михайлов: Управляващите изпуснаха пандемията

“Раз­говарях с Кор­нелия Нинова и получих ней­ното човешко раз­решение да споделя с вас как се чув­с­тва. В добро със­тояние е. Прецен­ката за хос­питализация е преценка на клиницис­тите от ВМА. Като лекар не смятам, че нещата са сериозни като клинична сим­п­томатика и очак­вам в скоро време да я видим отново сред нас.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ проф. Георги Михай­лов в предаването “Панорама” по БНТ във връзка с положител­ния тест за Ковид-19 на лидера на БСП Кор­нелия Нинова и пос­лед­валото й пос­тъп­ване в бол­ница.

“Още в началото на появата на Ковид-19 в Бъл­гария, БСП под­к­репи въвеж­дането на извън­редно положение, като БСП пос­тави много точно условия — това извън­редно положение да бъде с кон­к­ретен срок и всички решения за извън­ред­ното положение да се взимат от бъл­гар­с­кия пар­ламент. Това се прие от нашите политически опоненти.”, припомни народ­ният пред­с­тавител.

Проф. Михай­лов под­черта, че историята на всички пан­демии, както и всички научни данни са сочели, че ще има втора вълна през есента: “Управ­ляващите имаха 6 месеца, за да под­гот­вят здрав­ната сис­тема за пос­лед­с­т­вията от пан­демията, но не го нап­равиха.”

Народ­ният пред­с­тавител поясни пред водещия Бойко Василев, че правител­с­т­вото е тряб­вало да обърне внимание на няколко пун­кта: противоепидемиологич­ните мерки, кон­с­т­руирането на здрав­ната сис­тема, за да бъде тя устой­чива, както и съх­раняването на медицин­с­кия пер­сонал: “И в тези три аспекта управ­ляващите не се справиха.” Михай­лов допълни, че здрав­ната сис­тема не е рефор­мирана от 10 години: “Наливат се още пари в една нерефор­мирана сис­тема. Ние от БСП тър­сим решение на здрав­ните проб­леми.”

“Мер­ките трябва да бъдат балан­сирани. Още в пър­вите месеци на пан­демията Френ­с­ката педиат­рична асоциация заяви на френ­с­кия президент Мак­рон: “ Вър­нете децата в училище. Пос­лед­с­т­вията за тях ще бъдат много по-тежки, откол­кото от Ковид инфек­цията”. Фран­ция и Гер­мания са в каран­тина, но всички деца там са на училище. В Бъл­гария се прок­ламираше, че ще има присъс­т­вена учебна година, но само един месец след началото й управ­ляващите изкараха бъл­гар­с­ките гим­назисти от училищата, без как­вато и да е причина.”, под­черта Георги Михай­лов. Той под­черта, че дори и образовател­ният минис­тър е против зат­варянето на училищата.

На въп­рос от водещия на “Панорама” за мнението на левицата за бюджета за след­ващата година, Михай­лов бе категоричен: “През пос­лед­ните 4 години БСП пред­лагаше сис­тематично промени в областта на социал­ната политика, които бяха адек­ватни и стъпаловидни. Сега извед­нъж се излива рогът на изобилието. Всички бивши минис­три на финан­сите се обявиха против този бюджет и предуп­редиха за големите опас­ност, свър­зани с него. Ясно е, че бюджетът е предиз­борен, ясно е, че се купуват индол­ген­ции с него. Наливат се пари в сфери, които не са рефор­мирани”.

Проф. Михай­лов изрази мнението на социалис­тите, че БСП няма как да е удов­лет­ворена от бюджет, в който се дават пари за над­бавки на деца от заможни семейс­тва и се хар­чат огромни сред­с­тва за въоръжение, което няма да подобри статуса на бъл­гар­с­ката армия в същес­т­вен аспект. “В този бюджет няма мерки за въз­с­тановяване на икономиката.

Раз­ходите отиват в неясни посоки и без всякакви философия. БСП ще излезе с алтер­нативни пред­ложения за бюджет 2021.”, завърши комен­тара си проф. Георги Михай­лов.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...