Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Ангелов: Самолечението с ​​​азотомицин е много опасно!

Министър Ангелов: Самолечението с ​​​азотомицин е много опасно!

Министър Ангелов: Самолечението с ​​​азотомицин е много опасно!

Самолечението е изк­лючително опасно, предуп­реди след среща с пред­с­тавители на фар­мацев­тич­ния сек­тор здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов. Нямаме специфичен медикамент, който да се изпол­зва за лечението на коронавирус­ната инфек­ция, под­черта проф. Ангелов, цитиран от Епицентър.бг. Това, което наб­людаваме, е изк­лючително притес­нително. В социал­ните мрежи се раз­п­рос­т­раняват терапев­тични схеми за домашно лечение на сим­п­томи на COVID-19.

Започ­ването на Дек­саметазон в началото на терапията е изк­лючително опасно. Той намалява имунитета, предуп­реди проф. Ангелов. Самолечението с ​​​ азотомицин също е много опасно, добави той.

На територията на Бъл­гария има дос­татъчно количес­тво медикаменти. Презапасяването съз­дава усещане за недос­тиг на определени медикаменти, уточни минис­търът. Тър­гов­ците на едро ще раз­п­рос­т­ранят в аптеч­ната мрежа нис­комолекулярен хепарин. Бремен­ните жени трябва да отидат с рецепта и документ, който да удос­товерява генетич­ното изс­лед­ване. Това се прави, за да няма злоупот­реби, увери минис­търът. На интер­нет страницата на Изпъл­нител­ната аген­ция по лекар­с­тва ще бъде пуб­ликуван списък на всички аптеки, където ще бъдат раз­п­ределени количес­тва нис­комолекулярен хепарин. Ще бъдат оставени телефони за връзка с тър­гов­ците на едро. Пациенти с К-19, които се нуж­даят от терапия, ще получат такава от общоп­рак­тикуващите лекари. Пациен­тите, които имат нужда от лечение с антибиотици, се нас­таняват в бол­ница. В лечеб­ните заведения няма недос­тиг на медикаменти за лечението на пациенти с услож­нения, породени от коронавирус­ната инфек­ция, каза още той.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...