Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Ангелов: Ще направя дори и невъзможното, за да овладеем ситуацията

Министър Ангелов: Ще направя дори и невъзможното, за да овладеем ситуацията

Министър Ангелов: Ще направя дори и невъзможното, за да овладеем ситуацията

Време е за обединение срещу борбата с коронавируса, заяви здравният министър пред депутатите

Няма да ви лъжа, време е за обединение, защото думите, които са написани под герба – „Съединението прави силата“, не са просто някакви слова. Ако не вяр­вате на мен, повяр­вайте на девиза. Той ще ни надживее, но нека ние го изживеем. Положил съм клетва пред народа. Ще нап­равя дори и невъз­мож­ното, за да овладеем тази ситуация, но това зависи от общите ни усилия. Ще ни е трудно, но съм сигурен, че ще успеем –с малки крачки, спаз­вайки мер­ките ще спечелим бит­ката с коронавирус, посочи здрав­ният минис­тър. Той изнесе под­робна инфор­мация за раз­витието на епидемията от коронавирус у нас още от март месец като уточни, че са раз­работени през лятото раз­лични сценарий за реор­ганизацията на бол­ниците.

Минис­търът посочи, че при дос­тигане на заболеваемост от 600 на 100 000 население ще се определят бол­ници, които ще лекуват само хора с коронавирусна инфек­ция, а пациен­тите, които не са заразени, ще бъдат лекувани в други многоп­рофилни лечебни заведения. Ангелов отчете, че към 11 ноем­ври 14-дневната заболеваемост е 580,93 на 100 000 души, което ни нарежда ни на 14 място в ЕС.

Смър­т­ността е 9,86 на 100 000 и сме на седмо място в Европа.

Реор­ганизацията на здрав­ната сис­тема е най-голямото предиз­викател­с­тво, пред което се е изп­равял екипът на Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването и страната като цяло, а нас­тоящата ситуация за бързо раз­витие на епидемията изис­ква дейс­т­вия, чието своев­ременно ефек­тивно изпъл­нение е от ключово значение за запаз­ване на живота и здравето на нацията, каза още здрав­ният минис­тър, цитиран от „Дарик радио”. Малко след това на редов­ния сед­мичен брифинг на здрав­ните власти стана ясно, че се зак­рива коор­динацион­ния цен­тър, насоч­ващ линей­ките. Причината е, че след като бяха изг­радени мобил­ните пун­к­тове пред бол­ниците, нуж­даещите се сами се насоч­вали към съот­вет­ното лечебно заведение. Проф. Ангелов обясни още, че смър­т­ността от COVID-19 у нас е съиз­мерима с тази в Испания и Фран­ция. Доб­рата новина била, че се наб­людава трайна тен­ден­ция за повишаване на излекуваните на дневна база пациенти в страната – почти наб­лижава 1000 души на денонощие. За пос­лед­ната сед­мица излекуваните са 4767. Заетостта на лег­лата в бол­ниците е 40%, заетостта на интен­зив­ните легла е 23%. Най-сериозен е въп­росът в Благоев­г­рад, Габ­рово, Пер­ник, Раз­г­рад, Тър­говище и Шумен.

Справяме се успешно с кон­т­рола на инфек­цията. Бъл­гария е на едно от сред­ните места в Европа по заболеваемост — 14. По смър­т­ност сме на 7 място, отчете проф. Ангелов. По-висока смър­т­ност има в Чехия, Бел­гия, Унгария, Словения, Полша и Хър­ватия. Измерими с нашата смър­т­ност са Испания и Фран­ция. Философията на мер­ките била ограничение, което довело до намаляване на заболеваемостта, обясни той. Проф. Ангелов комен­тира и „зелените коридори” за въз­рас­т­ните хора. Те може да бъдат измес­тени между 14:0016:00 часа, ако времето се влоши много и сут­рин има заледявания. В някои по-малки населени места магазините за хранителни стоки се зареж­дат по-късно, затова и там „зелените коридори” може да бъдат измести след кон­сул­тация с кметовете. На територията на страната имаме дос­татъчно количес­тва от всички необ­ходими медикаменти, каза проф. Ангелов. Натис­кът върху лечеб­ните заведения намалява, защото се отварят още отделения и това поз­воли да се прераз­п­редели потокът от пациенти“, обясни дирек­торът на „Пирогов” проф. Асен Бал­тов.

България

Икономика

Култура

“Мечешка приказка“ е премиерeн спектакъл за деца

“Мечешка приказка“ е премиерeн спектакъл за деца

“Мечешка приказка“ е най-новият спек­такъл за деца на Драматично-куклен театър “Иван Радоев“ в Плевен. Тек­с­тът е на Ян Вил­ков­ски, а пос­тановк…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Войчеховски „изпари“ надеждите на родните фермери за справедливост на пазара на зърно

Европейс­ката комисия обяви,че към момента няма данни за негативни ефекти върху европейс­ките фер­мери, породени от преминаването на зърно от У…

Прочети още:

Loading...