Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Контролната комисия на БСП обяви свикания от Георги Гергов областен съвет в Пловдив за нелегитимен

Контролната комисия на БСП обяви свикания от Георги Гергов областен съвет в Пловдив за нелегитимен

Контролната комисия на БСП обяви свикания от Георги Гергов областен съвет в Пловдив за нелегитимен

ОПКК препоръчва на Националния съвет да изключи от партията депутата Иван Иванов от Варна

Нередовно е заседанието на Облас­т­ния съвет на БСП в Плов­див, свикано от Георги Гер­гов, а решенията му и новоиз­б­раният облас­тен пред­седател Атанас Пет­ков са нелегитимни. Това е зак­лючението на Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия /ОПКК/ на БСП, която раз­г­леда случая заради подадени няколко жалби за сериозни нарушения при провеж­дането му. В тях са посочени след­ните мотиви: присъс­т­веният списък е непълен, има фал­шифицирани под­писи, лип­сва необ­ходимият кворум.

В присъс­т­вения списък на Плов­див­с­кия пар­тиен форум на 11 ноем­ври са фигурирали 75 пар­тийци, но не са вписани двама членове на ОблС с право на присъс­т­вие, е установила ОПКК.

Протоколът от заседанието показва, че са присъс­т­вали 39 членове, от тях четирима онлайн, е кон­с­татирала Комисията. Учас­тието „онлайн“ е било с обаж­дане по телефона, според присъс­т­вали там социалисти, чиито показания са пот­вър­дени от провер­ката на ОПКК.

Кон­с­татирано е, че организаторите не са се съоб­разили с решението на Изпъл­нител­ното бюро на НС на БСП за отлагане на заседанията на облас­т­ните съвети на БСП в със­тав над 30 членове, прието на 10 ноем­ври във връзка с епидемич­ните мерки.

Комисията е препоръчала да се свика ново заседание на Облас­т­ния съвет на БСП в Плов­див след уточ­няване със­тава и чис­леността му, съг­ласно Устава на пар­тията. Комисията пред­лага да бъде извър­шена пълна проверка за организацион­ното със­тояние на общин­с­ките и районни организации в област и град Плов­див.

Комисията раз­г­леда и случая във Варна, при който пос­т­рада пред­седателят на БСП в Долни Чиф­лик. ОПКК остро осъжда акта на насилие от депутата от левицата Иван Д. Иванов срещу Вален­тин Въл­чев – пред­седател на ОбС на БСП в Долни Чиф­лик и пред­лага на НС на БСП той да бъде изк­лючен от пар­тията.

Върху пред­седателя на струк­турата във Вар­нен­с­ката община Долни Чиф­лик повече от година е оказ­ван натиск от народ­ния пред­с­тавител Иван Д. Иванов и от облас­т­ния пред­седател Цонко Цонев, според свидетели и самия Вален­тин Въл­чев. Върху него е нанесен побой на 20 октом­ври във Варна, когато е брутално пребит от трима мъже, доведени лично от Иван Димов Иванов, който присъс­т­вал на насилието като поръчител.

Град­с­кият съвет на БСП – Варна излезе с позиция, където се посоч­ват и други случаи, в които Иван Д. Иванов е отп­равял зап­лахи. Доверието от Иванов бе снето от Град­с­ката организация във Варна вед­нага след посегател­с­т­вото върху Вален­тин Въл­чев.

По случая има образувано досъдебно производство,което поради учас­тието на народен пред­с­тавител е изп­ратено по ком­петен­т­ност от Вар­нен­с­ката до софийска град­ска прокуратура.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...