Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед17012021

Брой 10, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Реабилитация на фашизма и фашистите? Никога!

Реабилитация на фашизма и фашистите? Никога!

Реабилитация на фашизма и фашистите? Никога!

Български антифашистки съюз с остра реакция по повод книга, възхваляваща фашисткия генерал Иван Вълков

Във връзка с проведеното пред­с­тавяне на книгата „Тай­ният”, пос­ветена на живота на ген. Иван Въл­ков, УС на БАС има след­ната позиция:

Иван Въл­ков е един от съз­дателите и вдъх­новителите на дей­ността на Воен­ния съюз през 1919 г. Пър­воначал­ната цел на съюза е защита на бъл­гар­с­ките офицери, пос­т­радали от клаузите на Ньойс­кия договор. Но много скоро тази организация е пов­лияна силно от фашис­т­ките идеи, проник­ващи от Италия в Бъл­гария. Пос­тепенно усилията на воен­ните и бур­жоаз­ните пар­тии, които са опозиция на управ­лението на Бъл­гар­с­кия земедел­ски народен съюз (19201923) са насочени към извър­ш­ване на дър­жавен прев­рат. Въл­ков учас­тва в под­готов­ката на прев­рата още от края на 1922 година.

Ген. Иван Въл­ков е един от глав­ните организатори и водачи на белия терор! По негова заповед са избити хиляди бъл­гар­ски комунисти, земеделци, хора, съп­ротив­лявали се на дик­татурата на Демок­ратичес­кия сговор и Воен­ния съюз. С учас­тието му във водената от него Военна лига на 09.06.1923г. е извър­шен кър­вав прев­рат срещу законно изб­раното правител­с­тво на Алек­сан­дър Стам­болийски.

Както е извес­тно, прев­рата­джиите убиват бъл­гар­с­кия министър-председател по особено жес­ток начин! За всеки цивилизован човек тек­с­тът написан от Въл­ков : ”Всички гар­низони и военни единици да влизат във връзка с мес­т­ните органи на властта за съг­ласуване на сред­с­т­вата за борба с комунис­тите и земедел­с­ките дружби. Преди всичко да се лик­видират най-способните и най-смелите носители на тази идея – интелиген­цията! В най-кратки срокове да се със­тавят списъци на тези хора, за да може в даден момент да се унищожат всички техни водачи – виновни или НЕВИННИ!”. Това звучи чудовищно и пот­ресаващо! В началото на 21 в. всички опити за рес­тав­рация на кафявата чума на 20в. – фашизма трябва да бъдат спрени още в зародиш. Кър­вавите ръце на ген. Въл­ков отнемат на Бъл­гария творци, като : Йосиф Хер­бст, Тодор Страшимиров, Гео Милев, Никола Вап­царов и още около 25 000 бъл­гар­ски чеда!

Заради неп­рос­тимите му деяния към левите сили и бъл­гар­с­кия народ, Иван Въл­ков получава доживотна присъда от Народ­ния съд след 9.09.1944г., като умира от естес­т­вена смърт на 90 години в Старозагор­с­кия зат­вор. Когато управата на зат­вора телег­рафира на род­нините на Въл­ков, че тех­ния род­с­т­веник е починал и могат да вземат тялото му, те с телег­раф отговарят „ Часов­ника изпратете.Тялото зад­ръжте!” Така умира бъл­гароубиецът ген. Иван Въл­ков – отречен от историята и отречен от своя род!

Бъл­гар­с­кият антифашис­тки съюз води пос­ледователна политика на решително противопос­тавяне на опитите за нас­тъп­ление на фашизма и нацизма в Бъл­гария. Продъл­жаваме сът­руд­ничес­т­вото с Меж­дународ­ната антифашис­тка асоциация и съв­мес­т­ните дейс­т­вия за борба срещу фашизма на меж­дународно рав­нище. В Бъл­гария усилията ни в тази насока се под­к­репят от Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия. Убедени сме, че нат­рап­ваните изк­ривявания на близ­кото минало, на героич­ната антифашис­тка съп­ротива, опитите за реабилитация на зловещи фигури като ген. Иван Въл­ков няма да успеят.

Управителен съвет на БАС

България

Икономика

Loading...

Култура

„Искам вашия мъж“ се играе в Сатирата

Режисьорът Влад­лен Алек­сан­д­ров казва: Хората искат да бъдат щас­т­ливи в едно нещас­т­ливо време. Кирил Ефремов, Рада Кай­рякова и Сил­вия Лул…

Прочети още:

Loading...

Спорт

„Сините“ заминаха за Хърватия без новите

Лев­ски замина за лагера в Умаг (Хър­ватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша Стоянович и новите попъл­нения Звонимир Микулич и Ребин Сул…

Прочети още:

Loading...

Свят

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Тръмп беше подложен за исторически втори път на импийчмънт в историята

Може да му забранят да кандидатства отново за публична длъжност

Камарата на пред­с­тавителите на САЩ гласува президен­тът Доналд Тръмп за втори …

Прочети още:

Loading...

Земеделие