Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет25022021

Брой 39, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Стратегическият съвет към президента: Държавата се нуждае от нов модел на управление

Стратегическият съвет към президента: Държавата се нуждае от нов модел на управление

Стратегическият съвет към президента: Държавата се нуждае от нов модел на управление

Документът „За отговорно управление с участие на гражданите” бе представен и дискутиран публично на три етапа

Общес­т­вото ни се нуж­дае от промяна на управ­лен­с­кия модел и озд­равяване на отношенията между граж­даните и дър­жавата. Това е основ­ният извод от продъл­жилото някол­комесечно общес­т­вено обсъж­дане на проекта за Национален стратегически документ на Бъл­гария, пред­с­тавен на три етапа от Стратегичес­кият съвет към президента. В резул­тат на общес­т­вената дис­кусия и след отчитане на нап­равените пред­ложения Стратегичес­кият съвет предос­тавя на вниманието на граж­даните цялос­т­ното съдър­жание на пред­ложения проект за „За отговорно управ­ление с учас­тие на граж­даните“, съоб­щават от прес­сек­ретариата на дър­жав­ния глава.

В проекта се посочва, че дори дан­ните, пот­вър­дени официално от правител­с­т­вото в анализ, свър­зан с под­готов­ката на национален стратегически документ до 2030 г., отчитат редица негативни и крайно тревожни тен­ден­ции към 2020 г. Сред тях са висока смър­т­ност, лош здравен статус на нацията; ниска раж­даемост; висока емиг­рация на трудос­пособно население; задъл­бочаващи се дефицити в качес­т­вото на образованието и професионал­ните ком­петен­т­ности, духов­ността и въз­питанието; драс­тични и нарас­т­ващи социални неравен­с­тва, бед­ност и изк­люч­ване.

Населението на страната продъл­жава да намалява и към края на 2019 г. за пръв път в след­воен­ната история спадна под 7 млн. души, регис­т­рирайки около 7 процента кумулативен спад за пос­лед­ния десет­годишен период, а

прог­нозите на НСИ сочат, че за 20202080 г. населението ще се стопи с 30%.

На базата на официално отчетените тревожни тен­ден­ции Стратегичес­кият съвет обоб­щава, че Национал­ната прог­рама за раз­витие Бъл­гария 2020 не е осъщес­т­вила целите и приоритетите си, което се дължи на начина на под­готов­ката и реализацията на документа, свър­зани с дъл­боки, сис­темни дефекти на модела на управ­ление на дър­жавата и на отношенията между дър­жавата и граж­даните.

В проекта се посочва, че

заложените от правител­с­т­вото цели за 2030 г. изг­леж­дат прив­лекателни, но са със заложени нереалис­тични индикатори

на нап­редък и няма как да бъдат изпъл­нени при нас­тоящия модел на политическо и управ­лен­ско мис­лене и дейс­т­вие, който е бил в основата на множес­т­вото негативни тен­ден­ции през пос­лед­ните десет години.

Политичес­кото и влас­тово статукво, т.е. наложеният и упорито защитаван неп­рием­лив начин на управ­ление на дър­жавата, се прев­ръща в препят­с­т­вие за дъл­гос­роч­ното раз­витие на страната ни. Затова реализацията на национал­ната дър­жав­ническа стратегия пред­полага осигуряване на пред­варителна пред­пос­тавка — дъл­боко рефор­миране на дър­жавата, най-вече на модела, по който се получава и упраж­нява властта“, под­чер­тава Стратегичес­кият съвет.

Нужни са солидни гаран­ции, че всеки, който е получил власт от граж­даните, ще я упраж­нява по задъл­жителни стан­дарти, ще се отчита и ще носи реална отговор­ност. В това отношение ключови са фун­к­циите на съдеб­ната власт, но и там се наб­людават сериозни проб­леми, които са сред основ­ните причини за кризата на дър­жав­ността в Бъл­гария“, пише в проекта на Национален стратегически документ.

В същото време се отчита, че

въз­мож­нос­тите за упраж­няване на пряка демок­рация са прак­тически сведени до минимум

поради изкус­т­вени нор­мативни ограничения. Незабавно трябва да се отговори на очак­ванията на бъл­гар­с­кото общес­тво за осигуряване на чес­тни и свободни избори и ефек­тивен следиз­борен кон­т­рол. Органите, които трябва да следят за недопус­кане и отс­т­раняване на нарушенията на избор­ните права на граж­даните, да бъдат зас­тавени да прилагат единен стан­дарт и да прек­ратят прик­риването на такива нарушения. Същото важи за масираната партийно-политическа упот­реба на админис­т­рацията за изборни цели.

Стратегичес­кият съвет под­чер­тава, че всяко управ­лен­ско решение трябва да бъде пос­тавяно преди всичко на тест и аргумен­тирано с това дали доп­ринася за раз­витието на човеш­кия и социал­ния капитал на нацията.

Стратегичес­ката мисия на бъл­гар­с­ката дър­жава е да осигурява в мак­симална степен благоп­рият­ното

фор­миране, раз­витие и реализация на човеш­кия потен­циал

“, пише в проекта.

За да се преодолеят негатив­ните процеси в страната, са отк­роени няколко цели: поетапно забавяне и овладяване на демог­раф­с­ката криза; подоб­ряване на качес­т­вото на национал­ния човешки потен­циал (чрез повишаване на образоваността, квалификацията, мотивацията за трудова реализация на бъл­гарите); устой­чиво интелиген­тно икономическо раз­витие, основано на наука и иновации и на качес­т­вено подоб­рена среда за биз­нес и пред­п­риемачес­тво, но под­чинено на цен­нос­т­ния приоритет на човеш­кото раз­витие и на съв­ременни екологични стан­дарти.

Стратегичес­кият съвет под­чер­тава, че за да не останат пред­ложените промени добри пожелания, основ­ната част от измененията в модела на управ­ление трябва да бъдат под­к­репени с кон­с­титуционни и законови промени, гаран­тиращи ефек­тив­ното прилагане на модела на основата на гореописаните прин­ципи. Нужни са солидни гаран­ции, че всеки, който е получил власт от граж­даните, ще я упраж­нява по задъл­жителни стан­дарти, ще се отчита и ще носи реална отговор­ност.

България

Икономика

Култура

Мариус Куркински с премиера на “Двубой“ в Народния театър

Чет­вър­тата пос­тановка на Вазовата “глума“ гледаме премиерно на 26, 27 и 28 фев­руари. Една от най-емблематичните пиеси на пат­рона на Народ­ния…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие