Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет25022021

Брой 39, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иво Христов: Президентът е гарант за промяната

Иво Христов: Президентът е гарант за промяната

Иво Христов: Президентът е гарант за промяната

Разнородната опозиция трябва да постигне консенсус около програма минимум, смята евродепутатът

“Вотът по пощата се прак­тикува отдавна в много страни и не е някаква новост. Той може да бъде рег­ламен­тиран, но ГЕРБ отказа всякакви промени — под пред­лог че не можело да се правят такива в пос­лед­ния момент, макар че традиционно ГЕРБ правят промени тъкмо в пос­лед­ния момент. Освен когато не им изнасят.“

Това заяви в интервю за предаването “Това е Бъл­гария“ по Радио „Фокус“ Иво Хрис­тов, член на Групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите в Европейс­кия пар­ламент. 

“Впрочем, по време на кон­сул­тациите при президента Румен Радев дос­корош­ният “баш избор­джия“ на ГЕРБ Цветан Цветанов лично заяви, че някогаш­ната му пар­тия е нес­пособна да организира чес­тни избори. Това няма как да успокои хората“, смята бъл­гар­с­кият евродепутат. 

“Промяната е належаща и жиз­ненонеоб­ходима. Тези месеци, с които бе отс­рочен вотът (граж­даните го поис­каха още през лятото), не доведоха до никакво озд­равяване и пер­с­пек­тивно рефор­миране на общес­т­вото. През това време бе източ­ван бюджетът, затънахме в здравна криза, много хора загубиха живота си, инс­титуциите фун­к­ционират зле. Абсолютно нищо не спечелихме от тази агония. Да не говорим за социал­ните пос­лед­с­т­вия; за пъл­зящата бед­ност; за това, че дреб­ният биз­нес фалира. Видно е, че нас­тоящото Народно съб­рание няма доверие, за да проведе реформи. Промяна е жиз­ненонеоб­ходима на Бъл­гария. Надявам се бъл­гарите да бъдат дос­татъчно мъдри и в деня на изборите да дадат гласа си за всички други, извън пар­тиите на статук­вото“, комен­тира още Иво Хрис­тов. 

По думите му, всички пар­тии, извън сега управ­ляващите, се явяват алтер­натива. 

“Те могат да се зловидят на един или друг, но това е политичес­ката алтер­натива. Дали тези пар­тии ще влязат в диалог, дали ще пос­тиг­нат кон­сен­сус по прог­рама минимум, за да изгазим от тази инс­титуционална криза, в която се намираме — това зависи от мъд­ростта на тех­ните лидери, от това дали имат съз­нание за историческа мисия и от това дали ще пред­почетат да се впишат в историята, или да влязат в след­ващо управ­ление“, смята евродепутатът. 

“За мен президен­тът е гаран­тът на тази промяна, тъй като той има куража да слезе сред протес­тиращите граж­дани, да заяви съв­сем отк­рито прин­ципите си. Той е припоз­нат като пар­т­ньор, като лидер от всички крила на протеста. Всички се явиха на кон­сул­тациите, влязоха в диалог и стиг­наха да определено съг­ласие в дис­кусиите с президента. Според мен негова е лидер­с­ката роля в този процес“, категоричен бе Хрис­тов. 

Според него е видно, че протичат определени процеси в демок­ратич­ната общ­ност: “Тази общ­ност обх­ваща широк спек­тър пар­тии — от най-голямата опозиционна пар­ламен­тарна пар­тия — БСП — която има свой управ­лен­ски проект и свои прин­ципи и е ситуирана като радикално опозиционна (надявам се да продължи този курс), до десни пар­тии като “Демок­ратична Бъл­гария“, които бяха много активни по време на протес­тите. Появяват се и нови фор­мации — това е сим­п­том на жажда за общес­т­вена промяна.“

България

Икономика

Култура

Мариус Куркински с премиера на “Двубой“ в Народния театър

Чет­вър­тата пос­тановка на Вазовата “глума“ гледаме премиерно на 26, 27 и 28 фев­руари. Една от най-емблематичните пиеси на пат­рона на Народ­ния…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие