Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 146, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2)

И без Борисов икономиката ни върви

И без Борисов икономиката ни върви

Страната ни запазва високия си кредитен рейтинг и при служебната власт

Меж­дународ­ната рей­тин­гова аген­ция Fitch Ratings пот­върди дъл­гос­роч­ния кредитен рей­тинг на Бъл­гария в чуж­дес­т­ранна и мес­тна валута — “BBB“ с положителна пер­с­пек­тива. Въп­рос­ната положител­ната пер­с­пек­тива отразява понижението на мак­роикономичес­ките рис­кове по линия на COVID-19 и по-високата устой­чивост на икономиката, както и продъл­жаващия нап­редък към еврозоната, се казва в съоб­щението на финан­совото минис­тер­с­тво. Според Fitch крат­кос­роч­ните негативни рис­кове, свър­зани с пан­демията и несигур­ността от изборите, до голяма степен се ком­пен­сират от пер­с­пек­тивите за значителни финан­сови ресурси от ЕС и ангажираността към под­дър­жането на мак­роикономическа и фис­кална…

Прочети още…

Чуждестранните инвеститори загрижени за върховенството на правото у нас

Чуждестранните инвеститори загрижени за върховенството на правото у нас

Бъл­гария се смята за прив­лекателна дес­тинация от много инвес­титори заради по-ниски раз­ходи за биз­неса и правител­с­т­вени стимули за нови инвес­тиции. Пос­тоян­ното нарас­т­ване на зап­латите, което значително изп­реварва подоб­ряването на произ­водител­ността на труда, може пос­тепенно да доведе до загуба на кон­курен­т­ните предим­с­тва на страната ни, пише в годиш­ния док­лад на Дър­жав­ния депар­тамент за инвес­тицион­ния климат. Бъл­гария е сред страните с най-евтината работна ръка в Европейс­кия съюз, с нисък и…

Прочети още…

Асен Василев: Не е нормално в държава от ЕС 43% от пенсионерите да са под линията на бедност

Асен Василев: Не е нормално в държава от ЕС 43% от пенсионерите да са под линията на бедност

Не е нор­мално в дър­жава от Европейс­кия съюз 43% от пен­сионерите да са под линията на бед­ност. За мен тези 50 лева, които са раз­дадени на кал­пак помог­наха на хората, но това нещо трябва да става чес­тно, по законов начин и устой­чиво във времето, така че наис­тина да извадим нашите родители от бед­ността. Това каза по БНТ минис­търът на финан­сите в служеб­ното правител­с­тво Асен Василев. „Имаме около 2 млрд. лв. приходи, пред­видени до края на годината. Около 1,6 млрд. идват от допъл­нителни приходи…

Прочети още…

606 кг/дка среден добив от пшеница в Добруджа

606 кг/дка среден добив от пшеница в Добруджа

606 кг/дка е сред­ният добив от пшеница в Доб­ричка област, показ­ват дан­ните на облас­т­ната земедел­ска служба. Ожънати са около две трети от засетите през есента 1 200 000 дка. Земедел­с­ките стопани са денонощно на полето. „Времето е жът­вено! Природата е с нас!“, комен­тира Радос­тина Жекова, пред­седател на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите. Тя уточни, че добивите от пшеница са от 500 до 800 кг/дка, като в единични полета стигат до 1 тон. Доб­рите резул­тати до момента вече дават “резул­тат“…

Прочети още…

България

Култура

Брамс и Менделсон звучат в Борисовата градина

Брамс и Менделсон звучат в Борисовата градина

Кон­церт за цигулка на Йоханес Брамс и Шот­лан­д­ска сим­фония на Феликс Мен­дел­сон — Бар­толди ще звучат в Парк-театър “Борисова градина“ на 29 юл…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Поземлена реформа и край на дивия капитализъм с наддаването при рентите!

Поземлена реформа и край на дивия капитализъм с наддаването при рентите!

Може да изг­лежда революционно, но е изк­лючително наложително на този етап от раз­витието на земеделието те да се случат, казва фер­мерът Борис…

Прочети още:

Loading...