Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проектите по „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане”

Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проектите по „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане”

Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проектите по „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане”

От днес 05 декем­ври 2022 г. (понедел­ник), земедел­с­ките стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или час­тично в обх­вата на проекта на специализирания слой „Физически блокове” и “Площи, допус­тими за под­помагане” за кам­пания 2022. Съг­ласно заповедта, стопаните ще могат да се запоз­наят и с пред­варителни резул­тати от проверки на дек­ларираните площи спрямо граници и начин на трайно пол­з­ване на физичес­ките блокове, в които попадат площите им. Справ­ките ще могат да се извър­ш­ват в Сис­тема за елек­т­ронни услуги (СЕУ) на Дър­жавен фонд „Земеделие“ – Раз­п­лащателна аген­ция (https://seu.dfz.bg/). При несъг­ласие с посочените данни и в срок до 20 декем­ври 2022 г., стопаните ще могат да подават въз­ражения, както от лич­ните си профили в СЕУ, така и от пуб­лич­ната част на сис­темата. Образци на въз­раженията ще се генерират автоматично чрез СЕУ и ще се приемат в облас­т­ните дирек­ции „Земеделие”. При зат­руд­нения при провер­ките на дан­ните или при подаването на въз­раженията, земедел­с­ките стопани ще могат да се обръщат за помощ към облас­т­ните дирек­ции и общин­с­ките служби “Земеделие”. След раз­г­леж­дането на всички пос­тъпили въз­ражения ще бъдат под­гот­вени и окон­чател­ните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допус­тими за под­помагане” за кам­пания 2022. На базата тази актуализирана инфор­мация Дър­жавен фонд „Земеделие“ – Раз­п­лащателна аген­ция ще извърши финал­ните оторизации по схемите и мер­ките за плащане на площ през 2022 г. Заповедта можете да бъде намерена на официал­ната страница на Минис­тер­с­тво на земеделието.

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие