БСП и ГЕРБ се скараха за тол системата

БСП и ГЕРБ се скараха за тол системата

Таксите ще се събират не по-късно от 1 март 2020 г.

Левицата захапа управ­ляващите за отлагането на тол сис­темата. Тон вчера зададе Драгомир Стой­нев. Управ­ляващите са нес­пособни да правят голямата реформа с тол сис­темата, смята той. Тол сис­темата се превърна в една панацея и всички очак­вахме, че от 16 август тя ще заработи, поясни чер­веният депутат. Стой­нев припомни очак­ванията и обещанията от сис­темата в хаз­ната да влязат милиарди и да започ­нат качес­т­вени ремонти. Побър­захме да наемем 600 човека, които работят в тази сис­тема, на близки и поз­нати се осигури работа и в същото време хората са в очак­ване, че особено сеп­тем­ври — октом­ври ще започ­нат ремонти, продължи социалис­тът. Той недоумява защо се отлага въвеж­дането на тол сис­темата. Явно не сте в със­тояние да изпъл­ните своите ангажименти и отлагате за след 6 месеца, под­черта той и пред­положи, че след шест месеца сис­темата пак няма да е въведена. Вие де факто ще излъжете бъл­гар­с­ките избиратели, категоричен бе социалис­тът. Георги Свилен­ски също изрази недовол­с­тво, че в зала на пар­ламента го няма заместник-регионалният минис­тър Николай Нан­ков, който отговаря за тол сис­темата. Вие се провалихте с тол сис­темата, критикува той гер­берите. Някой не си е свър­шил работата, допълни още социалис­тът. Не сте способни да пред­лагате устой­чиво законодател­с­тво, изтъкна и чер­веният депутат Христо Проданов. Пар­ламен­тът отложи тър­гов­с­ката екс­п­лоатация на тол сис­темата с приетите вчера на второ четене промени в Закона за пътищата. Так­суването на път­ните превозни сред­с­тва с обща тех­нически допус­тима мак­симална маса над 3,5 тона с тол такса ще се прилага след обнарод­ване на решение на МС, но не по-късно от 1 март 2020 г. Дотогава теж­котовар­ните превозни сред­с­тва ще зап­лащат месечна, сед­мична или дневна елек­т­ронна винетка. С измененията пар­ламен­тът определи и раз­мерите на тези такси. Мак­симал­ната дневна такса за пол­з­ване на път­ната инф­рас­т­рук­тура от теж­котоварни автомобили е 12 евро. От 16 август до прилагането на так­суването с тол сис­темата водач, който управ­лява превозно сред­с­тво с маса над 3,5 тона по път, включен в обх­вата на платената пътна мрежа, за което е дъл­жима, но не е зап­латена винетна такса, ще се наказва с глоба от 2 000 лв., записаха депутатите с промяна в Закона за движението по пътищата.