Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Световната банка: Глобалният икономически растеж може да се забави под 2,6% през 2019 г.

Световната банка: Глобалният икономически растеж може да се забави под 2,6% през 2019 г.

Световната банка: Глобалният икономически растеж може да се забави под 2,6% през 2019 г.

Светов­ната банка допуска въз­мож­ността глобал­ният икономически рас­теж през тази година да се забави под 2,6%, които бяха прог­нозирани през юли, заяви президен­тът на Светов­ната банка Дей­вид Мал­пас в универ­ситета Мак­гил в канад­с­кия град Мон­реал, съоб­щава ТАСС. “Глобал­ният рас­теж се забавя. През юни групата на Светов­ната банка прог­нозира, че глобал­ната икономика през 2019 г. ще нарасне с 2,6%, отбеляз­вайки най-бавното си темпо от три години. Сега очак­ваме рас­тежът да бъде още по-бавен от този, тъй като ще бъде засег­нат от Brexit, рецесията в Европа и несигур­ността в глобал­ната тър­говия“, се съоб­щава на сайта на Светов­ната банка, където цитират Мак­гил. “Освен това в голяма част от раз­виващия се свят рас­тежът на инвес­тициите е твърде бавен, за да може бъдещите приходи да се повишат същес­т­вено“, добавя президен­тът на меж­дународ­ната инс­титуция. Светов­ната банка заяви по-рано в док­лад, че тем­повете на рас­теж в световен мащаб ще спад­нат от 3% до 2,6% тази година и ще нарас­нат само до 2,7% през 2020г. Екс­пер­тите на бан­ката очак­ват раз­витите икономики, включително тези от еврозоната, да забавят рас­тежа си в резул­тат на свиването на износа и инвес­тициите. Те също така очак­ват икономичес­кият рас­теж на САЩ да се забави от миналата година, когато дос­тигна ниво от 2,9%, до 2,5% през 2019 г. и до 1,7% през 2020 г. През лятото бан­ката понижи прог­нозата си за рас­тежа на еврозоната на 1,2% за 2019 г. и на 1,4% през 2020 г., като посочи отново отс­лаб­ващите износ и инвес­тиции като основни причини за забавянето на икономиката в региона. „Икономичес­ките условия в еврозоната се влошават бързо от средата на 2018 г., особено в сек­тора на промиш­леното произ­вод­с­тво“, поясни тогава Светов­ната банка.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие