С 10,5% по-малко инвестиции в промишлеността тази година

С 10,5% по-малко инвестиции в промишлеността тази година

Прогнозата на предприемачите за 2020 г. също не е оптимистична, очакват обемът на вложенията да намалее с 9,1% спрямо 2019 г.

Пред­п­риемачите в промиш­ления сек­тор очак­ват инвес­тициите през тази година да са с 10,5% по-малко в срав­нение с миналата година, а прог­нозират, че през 2020 г. обемът на вложенията ще намалее с 9,1% спрямо 2019 г. Затова около 34% от пред­п­риятията не планират раз­ходи за придобиване на дъл­гот­райни активи през след­ващата година. Това показва инвес­тицион­ната биз­нес анкета на Национал­ния статис­тически инс­титут, проведена сред промиш­лените пред­п­риятия през октом­ври 2019 г. Според основ­ните произ­вод­с­т­вени групи най-голям относителен дял в инвес­тициите през 2019 г. се очаква да фор­мира произ­вод­с­т­вото на стоки за меж­динно пот­реб­ление (40,5%), след­вано от енер­гетич­ните и свър­заните с водата сек­тори (23,7%) и произ­вод­с­т­вото на недъл­гот­райни пот­ребител­ски стоки (18,7%). По данни от биз­нес анкетата в прог­нозите за 2020 г. пред­п­риемачите от промиш­леността отново очак­ват, че произ­вод­с­т­вото на стоки за меж­динно пот­реб­ление ще фор­мира най-голям относителен дял в струк­турата по основни произ­вод­с­т­вени групировки – 37,6%. След него се под­реж­дат енер­гетич­ните и свър­заните с водата сек­тори и произ­вод­с­т­вото на недъл­гот­райни пот­ребител­ски стоки — съот­ветно с 31,9 и 16,1%. По нап­рав­ление на инвес­тициите през 2020 г. с най-голям дял вероятно ще бъдат вложенията за увеличаване на произ­вод­с­т­вения капацитет – 39,3% от общия стой­нос­тен обем на инвес­тициите в промиш­леността. На второ място, с 29,8% дял са пред­видените инвес­тиции за замес­т­ване на износеното оборуд­ване, след­вани от тези за механизация или автоматизация на същес­т­вуващи произ­вод­с­т­вени процеси и за въвеж­дане на нови произ­вод­с­т­вени тех­нологии — със 17,8%, и за опаз­ване на окол­ната среда, мерки за сигур­ност и други — с 13,1%. Що се отнася до фак­торите, които биха пов­лияли върху решенията на мени­джърите за инвес­тиции през 2020 г., преоб­ладават позитив­ните оценки на въз­дейс­т­вие („стимулиращо“ или „много стимулиращо“) при „тър­сене на продук­цията“, „финан­сови ресурси или очак­вани печалби“ и „тех­нически фак­тори“. При групата „други фак­тори“ 28,4% от анкетираните посоч­ват влиянието им като „стимулиращо“, 34,9% от тях се въз­дър­жат от оценка, а 25,6% отговарят, че фак­торът не оказва влияние.