Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет06082020

Брой 148, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.66241 BGN1 GBP = 2.16509 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Тристранката обсъди минималната заплата от 610 лв., работодателите бойкотират

Тристранката обсъди минималната заплата от 610 лв., работодателите бойкотират

Тристранката обсъди минималната заплата от 610 лв., работодателите бойкотират

Раз­мерът на минимал­ната зап­лата за след­ващата година беше обсъден на заседание на Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво. То се проведе в отсъс­т­вието на четирите големи работодател­ски организации. Биз­несът бе пред­с­тав­ляван един­с­т­вено от Съюза за стопан­ска инициатива, който е “против“ минимал­ната зап­лата да бъде увеличена на 610 лева от Нова година. Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара, Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата (БТПП), Кон­федерацията на работодателите и индус­т­риал­ците в Бъл­гария (КРИБ) и Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария (АИКБ) отказ­ват учас­тие в национал­ния трис­т­ранен съвет заради запазеното положение да плащат пър­вите 3 дни от боледуването. Ще се вър­нат в кон­сул­татив­ния орган, след като темата за бол­нич­ните бъде внесена за обсъж­дане от пар­т­ньорите, но отказ­ват да плащат пър­вите дни. Вицеп­ремиерът Мариана Николова — пред­седател на Трис­т­ран­ния съвет, инфор­мира, че е получила писмо от социал­ния минис­тър, че до месец след обнарод­ването на бюджета за след­ващата година ще се внесе анализ за обсъж­дане в трис­т­ран­ката и мерки за бол­нич­ните. Ася Гонева от КНСБ поиска пар­т­ньорите да учас­т­ват в изгот­вянето на този анализ: „Ние дър­жим да бъдем включени в работен вариант, а не да получим едни готови мерки, по които да дадем само мнение“. Асоциацията на организациите на бъл­гар­с­ките работодатели (АОБР) категорично не приема продъл­жаване на вмененото задъл­жение работодателите да зап­лащат пър­вите три дни бол­нични — мярка, която тряб­ваше отдавна да бъде отменена. Това се отбелязва в позиция на АОБР във връзка със със­тоялото се заседание на Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво (НСТС), в което нямаше пред­с­тавители на работодател­с­ките организации, поради липса на точка в днев­ния ред за пред­ложение за решаване на въп­роса за пър­вите три дни бол­нични. Позицията е изп­ратена до медиите от прес­цен­търа на Асоциацията на индус­т­риал­ния капитал в Бъл­гария. В нея се посочва, че “чрез този вменен на работодателите допъл­нителен ангажимент фак­тически биват облагани тройно — чрез осигуров­ките, които внасят за своите работ­ници, дъл­жимите обез­щетения за пър­вите три дни от времен­ната нет­рудос­пособ­ност и изп­лащането на допъл­нителни въз­наг­раж­дения за замес­т­ващи работ­ници“.

България

Култура

Русен­с­ката опера пред­с­тавя “Набуко“ на отк­рита сцена

Днес Русен­с­ката опера ще пред­с­тави спек­такъла “Набуко“ от Дж. Верди под отк­рито небе от 21.00 ч на площада пред Операта. На сцената ще изляз…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Уволнили Христо Марашлиев заради „неправилно дишане“

Увол­нили Христо Мараш­лиев заради „неп­равилно дишане“

Директорът на школата Пауло Кардозо е една „португалска еднодневка“ на „Армията“, заяви бившият треньор на ЦСКА

Христо Мараш­лиев беше увол­нен…

Прочети още:

Loading...

Земеделие