Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Държавата наля 1 млрд. лева за ВиК мегахолдинг без да е ясно как ще се харчат парите

Държавата наля 1 млрд. лева за ВиК мегахолдинг без да е ясно как ще се харчат парите

Държавата наля 1 млрд. лева за ВиК мегахолдинг без да е ясно как ще се харчат парите

Всички кражби във ВиК дружествата и неправилно управление, ще бъдат заметени и отговорност няма да се понесе от никого, коментираха от левицата

Правител­с­т­вото учредява свой ВиК хол­динг под шап­ката на регионал­ното минис­тер­с­тво, в който ще влязат всички досегашни дър­жавни акции от водни ком­пании, а бюджетът ще осигури 1 милиард лева за изг­раж­дане и ремонт на водос­наб­дителна и канализационна инф­рас­т­рук­тура. Съоб­щението нап­рави вчера министър-председателят Бойко Борисов в началото на правител­с­т­веното заседание. Идеята си той лан­сира в края на декем­ври, в раз­гара на провер­ките за вод­ната криза в Пер­ник, с мотива, че чрез такъв хол­динг ще може по-добре да се кон­т­ролира инф­рас­т­рук­турата и да се правят ремонти и рехабилитация на водоп­ровод­ната мрежа. Съз­даването на поред­ния дър­жавен мегахол­динг става две години след като правител­с­т­вото в спешен порядък стъкми друга подобна струк­тура — Дър­жавно пред­п­риятие “Управ­ление и стопанис­ване на язовири“,. Правител­с­т­вото наля в него 500 млн. лв. за аварийни ремонти на язовири, но пред­п­риятието все още не е започ­нало нито един такъв ремонт, за сметка на това обаче си купува автомобили, комен­тира Медиапул. В момента в страната има 66 ВиК дружес­тва, сочат дан­ните на Комисията за енер­гийно и водно регулиране. От тях изцяло дър­жавни са 14 ком­пании, в 16 дър­жавата притежава 51 на сто, останалият дял е общин­ски, но 26 от вод­ните оператори са с изцяло общин­ска соб­с­т­веност, 2 са общинско-частни, а осем са изцяло час­тни. Така по-голямата част от сек­тора на прак­тика остава извън обх­вата на обявяваните сега на пожар от Борисов мерки за ремонт на инф­рас­т­рук­турата и спиране на течовете, за да се гаран­тира питей­ната вода за населението. “Това е дис­к­риминация спрямо общин­с­ките и час­тни ВиК“, комен­тира решението за дър­жавен ВиК хол­динг Асен Личев, бивш шеф на дирек­ция “Води“ в Минис­тер­с­т­вото на окол­ната среда и водите“. “Кой ще ги под­помага тях за намаляване на загубите и подоб­ряване качес­т­вото на водите?“, попита той. “По оценки на Светов­ната банка тряб­ват между 650 и 800 млн. лв. годишно за под­мяна на ВиК мрежата, откъде ще дой­дат“, допълни той пред БНР. Личев припомни, че страната ни има най-високите загуби при преноса на питейна вода в Европейс­кия съюз и 35 процента от населението е с лошо качес­тво на водата. По думите му съз­даването на новата хол­дин­гова струк­тура не дава отговор на въп­роса как ще се преодолеят тези проб­леми извън сегаш­ната водна криза в Пер­ник. Не е ясно и дали този нов модел на окруп­няване на ВиК сек­тора е съг­ласуван с Европейс­ката комисия, която от години нас­тоява за реформи в отрасъла, за да може адек­ватно да се финан­сира и кон­т­ролира ремон­тът на инф­рас­т­рук­турата с европейски сред­с­тва. Съз­даването на “Бъл­гар­ски ВиК хол­динг“ е опит за замаз­ване на отговор­ност, комен­тираха от БСП. “Това е поред­ният опит за замаз­ване на нечия отговор­ност, защото, прех­вър­ляйки всички ВиК дружес­тва под една шапка, означава, че всичко, което се е случ­вало до този момент — всички кражби във ВиК дружес­т­вата и неп­равилно управ­ление, ще бъдат заметени и отговор­ност няма да се понесе от никого“, каза пред жур­налисти Иван Иванов от “БСП за Бъл­гария“, помолен да комен­тира идеята на правител­с­т­вото за дър­жавен ВиК хол­динг. Според Иск­рен Веселинов, съп­ред­седател на ПГ “Обединени пат­риоти“ идеята за съз­даването на бъл­гар­ски ВиК хол­динг крие рис­кове. Той заяви, че лип­с­ват под­роб­ности, за да може да прецени дали идеята е добра или лоша. “Ако раз­п­ределя пари е добре, но ако събира от едни дружес­тва, за да даде на други, тогава се губи справед­ливостта“, комен­тира той. “Има рис­кове, това мога да кажа“, комен­тира Веселинов и добави, че те са свър­зани със със­тоянието на урав­ниловка, при което не се търси ефек­тив­ност на облас­тно ниво, а се раз­чита на без­к­райно наливане на сред­с­тва от бюджета.

България

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...