Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) 1715 собственици продават горите си на държавата

1715 собственици продават горите си на държавата

За три месеца 1 715 соб­с­т­веници на малки гори са подали заяв­ления за продажба на част от имотите си на шестте дър­жавни пред­п­риятия в страната. Това е с 54% повече от заяв­ленията, депозирани по време на предиш­ната кам­пания през 2016 година, съоб­щиха от минис­тер­с­т­вото на земеделието. Исканията тогава бяха 1 112. За нас­тоящата кам­пания дър­жавата е заделила почти двойно по-висок бюджет от този през 2016 г. За 2020 г. ресур­сът е 1 милион лева, а преди 4 години е бил 600 хил. лв.. Почти двойно се е увеличил броя на заяв­ленията до Северозападно дър­жавно пред­п­риятие – Враца, като от 289 през 2016 г. кан­дидатите сега са 536. Голям е интересът и на територията на Южноцен­т­рално дър­жавно пред­п­риятие — Смолян, където броят се е увеличил с над 60% от 118 на 191. С 54% се е увеличил броят на заяв­ленията на територията на Северно цен­т­рално дър­жавно пред­п­риятие — Габ­рово от 147 през 2016 г. до 226 сега. Близо 50% е и ръс­тът в Югоиз­точно дър­жавно пред­п­риятие — Сливен – от 266 на 386 заявителя. В Югозападно дър­жавно пред­п­риятие — Благоев­г­рад подадените заяв­ления сега са 295 при 214 през 2016 г. Най-малко са подадените заяв­ления в Североиз­точно дър­жавно пред­п­риятие — Шумен – 81, при 78 през 2016 г. Целта на изкупуването от дър­жавата е да се осигури целогодишно под­дър­жането на здравос­лов­ното със­тояние на горите и опаз­ването им от посегател­с­тва, пожари и неб­лагоп­риятни въз­дейс­т­вия. Покуп­ката се отнася само за малки гор­ски имоти в непос­ред­с­т­вена близост до дър­жавни гори, като общият раз­мер на имотите, пред­ложени от един соб­с­т­веник, не може да над­х­върля 50 дка. Пър­вият етап на процедурата за изкупуването стар­тира на 1 октом­ври 2019 г. и прик­лючи на 15 януари 2020 г., когато прик­лючи приема на заяв­ления за закупуване. От агроведом­с­т­вото уточ­няват, че до средата на април ще прик­лючи и работата на комисията по оценяване. Тя ще извърши прег­лед на пред­ложенията за съот­вет­с­т­вие със заложените критериите, оценка на имотите и класиране. При проведената през 2016 г., съг­ласно обявената тогава процедура бяха финализирани сделки за закупуване на 126 имота с обща площ 1 029 дка.

България

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...