Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет24092020

Брой 183, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67279 BGN1 GBP = 2.12856 BGN1 CHF = 1.81549 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) НЗОК ще плаща онколекарствата по сегашния ред, докато НС не промени правилата

НЗОК ще плаща онколекарствата по сегашния ред, докато НС не промени правилата

НЗОК ще плаща онколекарствата по сегашния ред, докато НС не промени правилата

Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) ще продължи да плаща за онколекар­с­тва по досегаш­ния ред, докато пар­ламен­тът не промени правилата. Това стана ясно след заседанието на Над­зор­ния съвет на фонда. Решението идва екс­п­ресно, след като миналата сед­мица управителят на здрав­ния фонд д-р Дечо Дечев съобщи, че Касата е плащала за едно и също онколекар­с­тво с раз­ликата в цената от седем пъти. Пред депутатите от здрав­ната комисия в Народ­ното съб­рание д-р Дечо Дечев обяви, че има начини за законно нецелесъоб­разно израз­ход­ване на пуб­лични пари от НЗОК. Той посочи, че Касата е плащала на час­тни бол­ници в пъти повече за онколекар­с­тво, откол­кото за същото на дър­жавни и общин­ски и това е така, тъй като по закон час­т­ните бол­ници не са задъл­жени да провеж­дат тър­гове. Те са освободени от процедури по ЗОП през 2016 година със законови промени. Според д-р Иван Кокалов, член на НС на НЗОК от квотата на син­дикатите, докато не влязат в сила нови законови промени, а именно и час­т­ните бол­ници да правят тър­гове за лекар­с­тва, няма какво да се нап­рави. Той определи сегаш­ната въз­мож­ност, те да не правят общес­т­вени поръчки като лобис­тко решение. Според него решението е в цен­т­рализираното поръч­ване на лекар­с­т­вата през елек­т­рон­ната плат­форма, като това важи за всички болници.„Ние не можем да вземем никакви мерки извън закона. Касата ще харчи сред­с­т­вата, според това, което е решил законодателят“, каза д-р Иван Кокалов, цитиран от bTV. Още преди да избухне скан­далът, Европейс­ката комисия е започ­нала процедура срещу Бъл­гария за нарушаване на законодател­с­т­вото на съюза. От ЕК нас­тояват и час­т­ните бол­ници у нас да правят тър­гове за медикаменти, за които се плаща с общес­т­вен ресурс. Законодателни поп­равки в тази посока обеща да прид­вижи здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев, едва след като д-р Дечев обяви пред медиите за над­п­латените медикаменти, за които се оказа, че са общо четири. На заседанието на здрав­ната комисия стана ясно, че Национал­ният съвет по цени и реим­бур­сиране на лекар­с­т­вени сред­с­тва ще провери кой дис­т­рибутор си е поз­волил до 700 процента над­ценка. Меж­дув­ременно стана ясно, че още през 2014 година на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването е пред­ложена сис­тема за кон­т­рол на онлайн тър­говете за лекар­с­тва. Тя е пред­ложена от екип, в който учас­тва и д-р Пламен Русев, изпъл­нителен пред­седател на Webit. Раз­работена е по поръчка на бол­ница „Света Марина“ във Варна. Процесът започва през 2010 г. и продъл­жава 4 години. „След 4 години работа ние пред­ложихме една напълно завър­шена плат­форма, чрез която всичко, което в момента се случва, нямаше да бъде факт“, комен­тира пред bTV д-р Русев. По думите му плат­фор­мата е можела да спести около 20% от общес­т­вените раз­ходите за лекар­с­тва на година, което са около 300 млн. лв. Екипът пред­ложил без­въз­мез­дно раз­работената сис­тема и говорил с много минис­три на здравеопаз­ването, но никой не се наел да я внедри. Над­зор­ният съвет на Здрав­ната каса прие и механизма за отс­тъп­ките за лекар­с­т­вата. Фар­мацев­тич­ните ком­пании ще продъл­жат да връщат пари на Здрав­ната каса и през 2020 г. по същия ред при прераз­ход в бюджета на Касата за лекар­с­тва. Няма да има изк­лючения за отделни лекар­с­тва, как­вито пред­ложения имаше от страна на индус­т­рията.

България

Култура

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Андрей Даниел и Вихрони Попнеделев с националната награда “Захари Зограф”

Двама худож­ници ще получат национал­ната наг­рада за живопис “Захари Зог­раф“ през тази година – Анд­рей Даниел (пос­мър­тно) и Вих­рони Поп­неделев…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Канят Петър Жеков в щаба на ЦСКА

Треньорът на ЦСКА Стамен Бел­чев може да прибегне до любопитен ход в желанието си да реши проб­лемите в атаката на отбора.

Той обмисля да покан…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Фермерите в Добруджа нямат пари за есенната сеитба

Дори могъщи финансово фирми са изправени пред този проблем, не могат да си осигурят средства и прибягват до купа с пшеница

Земедел­с­ките стопа…

Прочети още:

Loading...