КНСБ: Само 100 000 души с обезщетение заради Covid-19

Важен е обаче механизмът, по който се разпределя тази подкрепа, казва финансистът и икономист Любомир Дацов

Близо 100 000 работещи ще могат да получат под­к­репа от дър­жавата в раз­мер на 60 процента от дохода си с цел запаз­ване на работ­ните места, сочат изчис­ленията на КНСБ. Пред­видено е сред­с­т­вата да се вземат от фонд „Без­работица“ в Национал­ния осигурителен инс­титут, в който има около 430 милиона лева. Президен­тът на КНСБ Пламен Димит­ров обаче посочи пред БНР, че нуж­даещите се са много повече. Мяр­ката на правител­с­т­вото да плаща 60% от зап­латите на работ­ниците в засег­натите от кризата сек­тори заради коронавируса е много правилна и абсолютно адек­ватна. Такава е прак­тиката в повечето европейски дър­жави. Важен е обаче механиз­мът, по който се раз­п­ределя тази под­к­репа. Това каза финан­сис­тът и икономист Любомир Дацов в комен­тар на ситуацията по Нова телевизия. Финан­сис­тът отбеляза, че тази мярка е била в основата при въз­с­тановяването на Гер­мания след кризата 20082009 година и посъветва правител­с­т­вото да види и почерпи опит от гер­ман­с­кия механизъм. Investor.bg припомня, че за периода на въведеното от 13 март 2020 г. извън­редно положение, но за не повече от 3 месеца, НОИ ще превежда 60 на сто от раз­мера на осигурител­ния доход за месец януари 2020 г., за осигурени лица. Правоимащите осигурители пред­с­тои да се определят с акт на Минис­тер­с­кия съвет. Дацов комен­тира, че най-важното, което Бъл­гария може да нап­рави в тази засег­ната обс­тановка, е да се инвес­тира в здравеопаз­ването за бор­бата с коронавируса, както и да се запаз­ват работ­ните места. „Има универ­сален икономически под­ход в такива ситуации. Инвес­тиции в здравеопаз­ването и запаз­ването на работ­ните места трябва да бъдат абсолютен приоритет на дър­жавата“, категоричен е финан­сис­тът. Антик­ризис­ните мерки на властта трябва да се прилагат незабавно, защото закъс­нение дори от дни ще ги обез­с­мисли, твър­дят анализатори. Дър­жав­ните механизми за защита обаче ще пред­пазят един­с­т­вено наетите в свет­лия сег­мент на икономиката, а заетите и работещите в сивия сек­тор ще бъдат сред най-уязвимите в тази ситуация, предуп­реж­дава и икономис­тът Петър Ганев.