Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт22092020

Брой 181, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.14178 BGN1 CHF = 1.81499 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) НАП публикува промените в данъчно-процесуалните срокове

НАП публикува промените в данъчно-процесуалните срокове

НАП публикува промените в данъчно-процесуалните срокове

Национал­ната аген­ция за приходите пуб­ликува промените, свър­зани с данъчно-осигурителните изис­к­вания в периода на извън­ред­ното положение. До 30 юни се удъл­жава срокът за подаване на дек­ларациите за облагане с кор­поративни данъци за внасяне на дъл­жимия кор­поративен данък по годиш­ната дек­ларация. През 2020 г. задъл­жените по Закона за кор­поратив­ното подоходно облагане /ЗКПО/ лица правят аван­сови вноски на база прог­ноз­ната данъчна печалба за 2020 г.,при съоб­разяване със след­ните особености: – в случай, че вече е подадена годиш­ната данъчна дек­ларация за 2019 г., корек­ции на раз­мера на аван­совите вноски до 15 април; – в случай, че до 15 април не е подадена годиш­ната данъчна дек­ларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази дата, като се попълни само частта от нея, в която се дек­ларират аван­совите вноски за 2020 г. Месеч­ните аван­сови вноски за пър­вото тримесечие (януари, фев­руари и март) на 2020 г. се внасят до 15 април 2020 г., а за месеците от април до декем­ври в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят. До 30 юни се удъл­жава срокът за: – за дек­лариране и внасяне на данъка върху раз­ходите по ЗКПО, както и на данъка върху приходите на бюджет­ните пред­п­риятия, данъка върху приходите от помощни и спомагателни дей­ности по смисъла на Закона за хазарта и на данъка върху дей­ността от опериране на кораби е до 30 юни 2020 г.; – за подаване на годиш­ния отчет за дей­ността (ГОД) до 30 юни 2020 г.; – за подаване на годиш­ната дек­ларация за облагане на доходите на физичес­ките лица, извър­ш­ващи стопан­ска дей­ност като тър­говци по смисъла на Тър­гов­с­кия закон, в т.ч. еднолични тър­говци, дей­ност като земедел­ски стопани, когато са изб­рали да се облагат като еднолични тър­говци, както и за внасяне на дъл­жимия от тези лица данък по дек­ларацията. До 31 май се удъл­жава срокът за пол­з­ване на 5 процента отс­тъпка от дъл­жимия данък за дов­насяне по годиш­ната данъчна дек­ларация за облагане на доходите на физичес­ките лица. Срокът за физичес­ките лица, които не са еднолични тър­говци за подаване на годишна данъчна дек­ларация и за внасяне на данъка по дек­ларацията остава неп­роменен — 30 април 2020 г. Срокът за пол­з­ване на 5 на отс­тъпка от данъка за дов­насяне е 31 март. По време на дейс­т­вие на извън­ред­ното положение се спира принудител­ното изпъл­нение по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, като за периода на спирането се начис­ляват лихви, пишат от НАП. НАП съветва клиен­тите си да отложат посещенията си в офис до преус­тановяването на извън­ред­ното положение, като дотогава изпол­з­ват елек­т­рон­ните услуги.

България

Култура

Почина леген­дарен барабанист

Бив­шият барабанист на британ­с­ката рок­г­рупа “Юрая Хийп“ Лий Кър­с­лейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като цитира музикал­ното издание…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

По стъпките на Алпийската коза в Сакар планина

По стъп­ките на Алпийс­ката коза в Сакар планина

Няма как на бъл­гар­с­кия пазар да се издър­жаш с такава ниска изкупна цена на яреш­кото месо и козето мляко, категоричен е д-р Бранимир Синапов

Д…

Прочети още:

Loading...