Пандемията провали пътувания за 250 милиона лева

Пандемията провали пътувания за 250 милиона лева

Сумата, която трябва да въз­с­танови турис­тичес­кият бранш от нереализираните пътувания и почивки, въз­лиза на 250 милиона лева и връщането на парите на турис­тите може да се забави. Това прог­нозира по Нова ТВ Димит­рина Горанова от Асоциация на бъл­гар­с­ките туроператори и турис­тически агенти, като се позова на изчис­ления на бранша. В момента туроператорите могат да пред­ложат три опции за ком­пен­сиране, ако почив­ката се е провалила заради пан­демията — да предос­тавят ваучер за бъдещо пътуване, да пред­ложат друга дес­тинация или да вър­нат парите в брой, като това може да принуди турис­тите да чакат с месеци, за да им бъдат въз­с­тановени парите. „Ако се избере опцията за връщане на парите, това ще се случи до 12 месеца от прик­люч­ване на извън­ред­ното положение. Нашият съвет е пот­ребителите внимателно да обмис­лят решението си. По-лесният вариант е да получат ваучер”, съветва Игнат Арсенов от Комисията за защита на пот­ребителите и посочи, че най-рано през къс­ната есен на клиен­тите на турис­тичес­кия бранш ще им бъдат въз­с­тановени парите от нереализирани екс­кур­зии. В репор­таж телевизията раз­каза за случая с Димитър Дешев, чиято планувана екс­кур­зия през май до Санкт Петер­бург и Мос­ква не се осъщес­т­вява. „Първо бяха анулирани полетите, след което рус­кото посол­с­тво преус­танови и издаването на визи. За този период пътуването беше невъз­можно”, посочи той. Екс­кур­зията организира самос­тоятелно. Самолет­ните билети обаче купува през турис­тическа аген­ция. Все още обаче от там не дават ясен отговор как ще бъде ком­пен­сиран, тъй като чакат становище и на авиоп­ревоз­вача. „Не е ясно дали ще ми бъде въз­с­тановена пъл­ната сума или ще ми дадат ваучери в срок на една година. Авиоком­панията не е дала своя отговор, а от аген­цията ме инфор­мират, че тази процедура може би ще трае доста дълго. Но не уточ­няват срок”, раз­кри мъжът. От аген­цията обяс­няват на Дешев, че обработ­ването на исканията за ком­пен­сации е трудно, тъй като провалените пътувания през пос­лед­ните два месеца са хиляди. „Заради това извън­ред­ното положение в световен мащаб има много анулирани полети и запит­ванията са страшно много и те просто не смог­ват да ги обработ­ват. И сме един вид на изчак­ване”, заяви Дешев. Той пред­почита обаче да получи парите си обратно. „Съз­навам, че това ще бъде удар по авиоком­панията. Но тези ваучери не ми дават сигур­ност, защото все още не е ясно за какъв срок ще бъдат и от кога ще започне да тече срокът, а и плановете до тогава ще се променят многок­ратно”, смята той. Далеч по-бързо Димитър Дешев успява да въз­с­танови парите за другите нап­равени раз­ходи. „Нощув­ките бяха запазени през плат­форми за резер­виране, но от там ни въз­с­тановиха сумите”, сподели той. Изненад­ващо обратно получава дори парите, които дал за балет в Бол­шой театър. Въп­реки проваления план Димитър с нетър­пение чака отварянето на границите.