Премахването на стикерите за гражданска отговорност ще спести пари, но скоро няма да е факт

Премахването на стикерите за гражданска отговорност ще спести пари, но скоро няма да е факт

Премах­ването на хар­тиения стикер “Граж­дан­ска отговор­ност“, валид­ността на която така или иначе може да се провери по елек­т­ронен път, би спес­тило но шофьорите над 10 млн. лв. на година, но в след­ващите поне две години и половина такава промяна едва ли ще има, написа “Сега“. В отговор на въп­роси от изданието от Комисията за финан­сов над­зор са обявили, че тепърва ще се прави “задъл­бочен анализ“ как подобен ход ще се отрази на пол­з­вателите на зас­т­рахователни услуги. Оцен­ките за финан­совия ефект пък са на Асоциацията на бъл­гар­с­ките зас­т­рахователи (АБЗ). Нуж­ният анализ би могъл да се нап­рави в нор­мална икономическа обс­тановка, след като отшумят пос­ледиците от ограниченията заради коронавируса. В този смисъл промяната можело да стане факт не по-рано от 2022 г., уточ­няват от КФН. Стикерите се издават от Гаран­цион­ния фонд, като вдигат цената на зас­т­рахов­ката с 1.40 лв., ако сумата се плати навед­нъж, и 5.60 лева при плащане на четири вноски. От Асоциацията на бъл­гар­с­ките зас­т­рахователи (АБЗ) вече пред­ложиха хар­тиеният знак да отпадне, а нас­коро се обявиха и за промени в зас­т­раховател­ния кодекс. В момента според него стан­дар­тна пис­мена форма е един­с­т­вената поз­волена за много от отношенията между зас­т­рахователи и клиенти. Като аргумент в под­к­репа на отпадането на стикера от АБЗ посоч­ват, че до Един­ната инфор­мационна сис­тема за оценка, управ­ление и кон­т­рол на риска (ЕИСОУКР), в която са дан­ните на всички зас­т­раховки, дос­тъп имат в реално време КФН, всички зас­т­рахователи и “Пътна полиция“. В становище по гот­вените промени в Закона за движение по пътищата, които пред­виж­дат отпадане на хар­тиения талон, издаван заедно с книж­ката, за отпадане на стикера за зас­т­рахов­ката се обявиха и от Инс­титута за пътна безопас­ност. Срещу отпадането на стикерите за момента са зас­т­раховател­ните брокери. Според пред­седателя на тях­ната бран­шова организация Кос­тадин Пеев в противен случая биха се появили много интер­нет страници, пред­лагащи издаване на полици, като кон­т­ролът върху тях ще е труден. “Пред­с­тавете си, ако дори един нелегален уеб пор­тал се появи. Стикерът и кар­тон­чето, което се издава към зас­т­раховател­ните полици, са една допъл­нителна гаран­ция, че всяка полица, издадена от брокер, агент или зас­т­раховател, е нор­мална и с нея няма да има проб­леми при бъдещото й изпол­з­ване“, посочва той, цитиран от “Сега“.