Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Над 35,6 млн.лева са преведени по сметките на 3177 биопроизводители

Над 35,6 млн.лева са преведени по сметките на 3177 биопроизводители

Над 35,6 млн.лева са преведени по сметките на 3177 биопроизводители

ДФ „Земеделие“ преведе над 35,6 млн.лв. (35 638 797 лв.) по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 20142020 г. Най-очакваните плащания пос­тъпиха по смет­ките на 3 177 земедел­ски стопани с одоб­рени заяв­ления по нап­рав­ление „Биологично рас­тениевъд­с­тво“, „Биологично живот­новъд­с­тво“ и „Биологично пчелар­с­тво“ за Кам­пания 2019. Плащането е нап­равено в рам­ките на обявения в началото на тази година индикативен график за дирек­т­ните плащания. В нап­рав­ление „Биологично рас­тениевъд­с­тво“ суб­сидии получиха 2 398 стопани, които си раз­п­ределят над 29 млн.лв. (29 219 887 лв.). Фер­мерите, които отг­леж­дат стадата си по биологичен начин са 41. По бан­ковите им сметки са наредени общо 174 870 лв. Финан­сова под­к­репа от над 6 млн.лв. (6 244 040 лв.) е преведена на 813 биологични пчелари. Став­ките, по които се извър­шва оторизацията на суб­сидиите, са рег­ламен­тирани в Наредба № 4 от 24 фев­руари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 20142020 г. Под­помагането по мяр­ката е във вид на годишно ком­пен­саторно плащане за земедел­ски стопани, които доб­роволно извър­ш­ват биологични дей­ности. 75% от сред­с­т­вата се осигуряват от Европейс­кия земедел­ски фонд за раз­витие на сел­с­ките райони (ЕЗФ­РСР), а останалите 25% — от национал­ния бюджет. Тази година Раз­п­лащател­ната аген­ция за първи път превежда суб­сидиите по мярка 11 по изг­радения нов Регис­тър на биоп­роиз­водителите. В отговор на изис­к­ванията на рег­ламен­тите на ЕС, страната ни тряб­ваше да съз­даде въз­можно най-пълна база данни за дей­ността на всички оператори, които извър­ш­ват биологично произ­вод­с­тво у нас. Бенефициен­тите, чиито данни не са въведени в Регис­тър на биоп­роиз­водителите, нямат оторизирани сред­с­тва за Кам­пания 2019 г.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие