Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Социалните помощи за безработни се запазват и при сезонна земеделска работа

Социалните помощи за безработни се запазват и при сезонна земеделска работа

Социалните помощи за безработни се запазват и при сезонна земеделска работа

Без­работ­ните, които сключат трудов договор за крат­кот­райна сезонна сел­с­кос­топан­ска работа съг­ласно влез­лите в сила от 14 май промени в Закона за здравето, ще запазят правото си на месечни социални помощи, реши кабинетът на днеш­ното си заседание. Регис­т­рираните без­работни ще имат право и на помощи за отоп­ление, ако отговарят на всички други условия и изис­к­вания за получаването им. Запаз­ването на правото на под­к­репа се гаран­тира с промени в Правил­ника за прилагане на Закона за социално под­помагане, които бяха одоб­рени от правител­с­т­вото. Съг­ласно измененията в срок до 31 октом­ври 2020 г. трудови въз­наг­раж­дения и свър­заните с тях плащания от сключени трудови договори за крат­кот­райна сезонна сел­с­кос­топан­ска работа няма да се считат за доход при определяне на раз­мера на социал­ните помощи. Това гаран­тира на без­работ­ните, започ­нали такава работа, че няма да бъдат лишени от месечно социално под­помагане, което са получавали до този момент. Ако подадат заявление-декларация за целева помощ за отоп­ление, превишението на доход­ната граница в резул­тат на получените въз­наг­раж­дения, няма да бъде основание да им се откаже помощта, уточ­няват от прес­служ­бата на Минис­тер­с­кия съвет. С измененията се съз­дават условия за насър­чаване на трудовата актив­ност на без­работ­ните и включ­ването им на пазара на труда, както и за повишаване на тех­ните доходи, без да губят правото си на социално под­помагане. Същев­ременно се под­помагат земедел­с­ките произ­водители за по-лесното намиране на работ­ници в сезона на прибиране на рекол­тата.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие