Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Евтиното парно продължи само три месеца, поскъпва с 22% от юли

Евтиното парно продължи само три месеца, поскъпва с 22% от юли

Евтиното парно продължи само три месеца, поскъпва с 22% от юли

Цената ще важи за 12 месеца напред на база пазарни прогнози, догодина може да се връщат, но и да се искат повече пари, решиха от КЕВР

Топ­лин­ната енер­гия да пос­къпне с около 22 процента от 1 юли 2020 г. спрямо сега дейс­т­ващата си цена, която бе променена през май, пред­виж­дат раз­четите на Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР), която този чет­вър­тък ще проведе общес­т­вено обсъж­дане на док­лада си за бъдещата едногодишна цена на пар­ното и топ­лата вода. Цената на пар­ното ударно бе свалена през април с 22 на сто, заради поев­тиняването на природ­ния газ с 43 процента. През май бе прието ново сваляне на тарифите средно с над 3 процента, но прак­тиката за ежемесечна промяна на цените на топ­лофикациите бе прек­ратена заради невъз­мож­ността помесечно да се отчитат всички абонати и да се със­тавят точни сметки. Така за юни бе запазена цената и бе решено от юли да се определи едногодишна цена за топ­лофикациите на база пазарни прог­нози, а при след­ващия регулаторен период да се прес­метне дали цените е тряб­вало да бъдат по-ниски или по-високи и тази ком­пен­сация да се отрази в тарифите от юли 2021 г. Макар спрямо месец май 2020 г. цената да е с 22 на сто и да излиза, че е изядено намалението заради евтиния газ, смет­ките на КЕВР сочат, че в срав­нение с цената на топ­лофикациите през юли 2019 г., плащана реално през целия отоп­лителен сезон, намалението е с 15 на сто. Сегаш­ното вдигане на цената е изчис­лено на база прог­нози за цените на природ­ния газ на европейс­ките борси до края на юни 2021 г., както и на мазута и сярата, които също са част от фор­мулата за образуване на цената на газа, а от там и на на пар­ното. Прес­мет­нати са и по-високи цени на пар­никовите емисии, които топ­лофикациите също са длъжни да купуват като изпъл­нение на ангажимен­тите си срещу замър­сяването на въз­духа. От смет­ките на КЕВР става видно, че макар в момента цената на природ­ния газ да е малко над 20 лв./МВтч и “Бул­гар­газ“ да прог­нозира още едно понижаване със 7 на сто от юли, очак­ванията са през сеп­тем­ври тя да се повиши на 24.84 лв/МВтч, а при второто тримесечие на 2021 г. да е 35.27 лв./МВтч без данъци и такси. Така сред­ната цена за след­ващите 12 месеца ще е 31.88 лв., което е с една трета повече от сегаш­ната, но по ниска от стой­ността през юли 2019 г., когато газът струваше около 44 лв./МВтч. Традиционно най-голяма ще е промяната при тарифата на “Топ­лофикация София“. От юли столичани ще плащат с над 22 на сто повече за парно, във Враца вдигането е със 17.5%, в Раз­г­рад с 16 на сто, в Бур­гас с над 15 процента, във Велико Тър­ново с близо 9 на сто, във Варна увеличението се пред­вижда да бъде 7.5 процента, а в Плевен с близо 3 на сто.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие