Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Властта принуди и 300 000 дребните фирми да купуват ток от свободния пазар

Властта принуди и 300 000 дребните фирми да купуват ток от свободния пазар

Властта принуди и 300 000 дребните фирми да купуват ток от свободния пазар

Всички небитови пот­ребители, независимо от кон­сумацията на елек­т­роенер­гия, да излязат на свобод­ния пазар на ток от 1 октом­ври. Това прие пар­ламен­тът на първо четене с пред­ложените промени в Закона за енер­гетиката, внесени от пред­седателя на енер­гий­ната комисия и депутат от ГЕРБ Вален­тин Николов. БСП се въз­дър­жаха, а от ДПС изразиха притес­нения за социал­ния ефект. От регулирания пазар на ток ще трябва да излязат всички стопан­ски клиенти, което включва и тези с мощ­ност до 30 киловата. Промяната ще засегне магазини за хранителни стоки, цехове, пицарии, рес­торанти, които изпол­з­ват елек­т­роенер­гия за небитови нужди. Цените за елек­т­роенер­гията, която те изпол­з­ват, вече няма да се определят от Комисията за енер­гийно и водно регулиране, а ще зависят от свобод­ния пазар. Промяната ще засегне около 300 000 абонати. Депутатът Таско Ермен­ков предуп­реди: “Няма как всички да отидат на либерализирания пазар, ще има и защитени категории, които трябва да бъдат иден­тифицирани, и с какви мерки ще бъде гаран­тирано тях­ното елек­т­рос­наб­дяване“. Рамадан Аталай от ДПС добави, че срокът от 1 октом­ври е кратък: “Една добра идея без разяс­нения, ще останат тър­гов­ците на елек­т­рораз­п­ределител­ните пред­п­риятия да бъдат дос­тав­чиците от свобод­ния пазар на клиен­тите съот­вет­ната елек­т­роенер­гия“. Вносителят на промените депутатът от ГЕРБ Вален­тин Николов обеща до второто четене на закона инфор­мационна кам­пания и преходен период за мал­ките фирми: “Имаме въз­мож­ност след тази инфор­мационна кам­пания, която трябва да се проведе, да задъл­жим, ако искате между първо и второ четене минис­тер­с­т­вата да иден­тифицират най-накрая тези енер­гийно бедни уяз­вими пот­ребители. Ние вече ще сме под­гот­вени за излизане на пазара и на битовите пот­ребители“.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие