Скъпото парно паникьоса Борисов

Скъпото парно паникьоса Борисов

Премиерът е недоволен от плановете на регулатора да вдигне цената на топлоенергията с над 20% за София от 1 юли въпреки много по-евтиния газ

Още днес ще се опровер­гае прог­нозата за 20% увеличение на пар­ното”, заяви вчера премиерът Бойко Борисов в профила си във Facebook, като визира нас­роченото за по-късно аседание на Комисията за енер­гийно и водно регулиране (КЕВР), на която се очаква регулаторът да опровер­гае док­лада си и да обяви, че цената за топ­линна енер­гия няма да се вдига. Премиерът комен­тира пред жур­налисти док­лада на КЕВР, от който се вижда, че са одоб­рени по-високи цени на топ­лоенер­гията в цялата страна от 1 юли, като за София е пред­видено 22% пос­къп­ване. КЕВР обос­нова това пос­къп­ване, въп­реки намалената с над 40% цена на рус­кия газ, с евен­туално бъдещо пос­къп­ване на суровината. Борисов припомни, че Бъл­гария е успяла да договори намаление в цената на природ­ния газ с Газ­п­ром в раз­мер на повече от 42% и то със задна дата. Зас­лугата всъщ­ност е на Европейс­ката комисия. Енер­гий­ните цени и особено смет­ките за парно отк­рай време обаче въз­мущават хората. Борисов пък още от пър­вия ман­дат, когато подаде оставка заради протести срещу цените на тока, пар­ното и газа, има изос­т­рена чув­с­т­вител­ност към темите с повишаването на енер­гий­ните цени. В същото време договореното от “Бул­гар­газ“ поев­тиняване на цената на газа, което се случи под натиска на ЕК и зап­лахата за глоби с милиарди “Газ­п­ром“ за злоупот­реба с монопол, е “гор­достта“ на правител­с­т­вото в пос­лед­ните месеци на неп­рекъс­нат спад на цената на газа. Тя се срина с близо 43 на сто от април, през май намаля с над 6 процента, от юни с над 9 процента, а за юли прог­нозите са за нов 7-процентен спад. „Ще обсъдя с колегите, и без това им е изтекъл ман­датът, смяна на КЕВР. Такива глупости не може през седмица-две да се говорят за такива неща“, категоричен е министър-председателят. “Говорят за бъдеще време, ако станело нещо, еди-какво си. Те излизат и каз­ват: ще вдиг­нем с 20% цената на „Топ­лофикация“. Да, през годините топ­лофикациите са зад­лъж­нели много, защото не вдигаха, и при Орешар­ски не вдигаха цената, и като всеки един продукт – това се плаща. Или ще влязат в час да говорят това, което реално имат, а не да ми правят прог­нози и след няколко дни да опровер­гават, днес сега ще го опровер­гават.“