Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Африканската чума отново превзе стадо Източнобалкански свине

Африканската чума отново превзе стадо Източнобалкански свине

Африканската чума отново превзе стадо Източнобалкански свине

Положител­ните проби за Африкан­ска чума по свинете (АЧС) от вар­нен­с­кото село Юнец бяха пот­вър­дени на 5 август от Национал­ната референ­тна лаборатория, съоб­щиха от Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ). Новото огнище е избух­нало в стопан­с­тво с 212 Източ­нобал­кан­ски свине, като до кон­с­татирането на заболяването от него са умрели 15 животни, уточни Агри.бг. Незабавно са пред­п­риети мерки за лик­видиране на огнището съг­ласно правилата на европейс­кото и национал­ното законодател­с­тво и Плана за спешни дейс­т­вия при кон­т­рол на АЧС. Пред­с­тои хуман­ното обез­в­реж­дане на останалите прасета. Определена е 3-километрова пред­пазна зона около огнището — селата Юнец и Руд­ник, община Долни Чиф­лик. В 10-километровата наб­людавана зона са включени град Долни чиф­лик и селата Шкор­пиловци, Детелина, Старо Оряхово, Ново Оряхово, Сол­ник, Кривини, Самотино, Горица, Гос­подиново, Дюлино, Коз­ница. Там са пред­п­риети мерки за кон­т­рол и лик­видиране на АЧС, инфор­мират от Аген­цията. Соб­с­т­вениците на животни, които са спазили раз­поред­бите на закона, под­лежат на обез­щетение за обез­в­реж­дането на живот­ните. Ветеринар­ните власти припом­нят, че като преван­тивна мярка беше заб­ранено пасищ­ното отг­леж­дане на свине от породата Източ­нобал­кан­ски свине, за да се намали рис­кът от кон­такт със заразени диви прасета и раз­п­рос­т­раняване на заболяването. Пос­лед­ното огнище на АЧС по Източ­нобал­кан­ски свине беше регис­т­рирано на 23 април в област Шумен, припомня земедел­с­кият инфор­мационен сайт.

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...