Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Плащанията на декар в ЕС ще се сближават още

Плащанията на декар в ЕС ще се сближават още

Плащанията на декар в ЕС ще се сближават още

Нивата на дирек­т­ните плащания на хек­тар между отдел­ните дър­жави членки ще продъл­жат да се сближават и всички ще имат средно национално плащане на хек­тар от поне 200 евро през 2022 г. и от поне 215 евро до 2027 г. в текущи цени. Това увери земедел­с­кият еврокомисар Януш Вой­чехов­ски. Дър­жавите членки също биха могли да решат да ограничат доходите на фер­мите до 100 000 евро, допълни той по време на заседание на Комисията по земеделие към ЕП, се казва в пос­лед­ния бюлетин за ОСП на Минис­тер­с­т­вото на земеделието (МЗХГ). Що се отнася до бюджета, Вой­чехов­ски определи общо раз­п­ределените сред­с­тва за след­ващата ОСП в раз­мер на 386,7 млрд. евро като „много добър резул­тат за сел­с­кото стопан­с­тво като цяло и приз­нание за стратегичес­ката му роля в Европа“. Той обясни, че за първи стълб на ОСП са заделени 291,1 млрд. евро, което е с 1,7% повече в срав­нение с пред­ложението на Комисията от 2018 г. От тях 270 млрд. евро ще бъдат за дирек­тни плащания. По отношение на рефор­мата на ОСП гер­ман­с­кото пред­седател­с­тво цели да пос­тигне съг­ласие за общ под­ход през октом­ври. Законодателите трябва да бъдат готови да започ­нат трис­т­ранни диалози по този въп­рос есента, за да може новата ОСП да влезе в сила от 1 януари 2022 г.

България

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...