Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря21102020

Брой 202, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Сушата „удари“ и заплатите в агросектора

Сушата „удари“ и заплатите в агросектора

Сушата „удари“ и заплатите в агросектора

Последствията от пандемията и най-вече от жестокото безводие в Добруджа тепърва ще създават проблеми

Въз­наг­раж­дението в земедел­с­кия сек­тор в Доб­ру­джа спада. През пър­вата половина на 2020 г. работещите в кооперации и час­тни стопан­с­тва в Доб­ричка област са получавали средно по 1237 лв. По данни на Териториал­ното статис­тическо бюро раз­мерът на зап­латите отрежда вече чет­върто място на сек­тор „Земеделие“. С най-високо зап­лащане са работещите в енер­гетиката, образованието и дър­жав­ната админис­т­рация. 1357 лв. е била сред­ната месечна зап­лата в сел­с­кото стопан­с­тво в Доб­ричка област в края на 2019 г., сочат дан­ните на статис­тиката. Това въз­наг­раж­дение нареди тогава сек­тора на второ място в класацията, в която най-високи отново бяха зап­латите на работещите в сферата на елек­т­рическа и топ­линна енер­гия и газооб­раз­ните горива. За пър­вите 6 месеца от 2020 г. зап­латите на земедел­с­ките работ­ници падат със 120 лв. в срав­нение с края на 2019 г., пише Галина Нед­кова от Агри.БГ. Статис­тиката отчита и спад на броя на заетите в сел­с­кото стопан­с­тво. В края на юни 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоот­ношение в област Доб­рич са с 11,5 %, или с 4,9 хиляди по-малко в срав­нение със същия период на пред­ход­ната година. Намалението в общес­т­вения сек­тор е с 2,3 %, а в час­т­ния сек­тор е драс­тично по-сериозно — с 14,4 %. Сел­с­кото стопан­с­тво осигурява сериозна заетост на жителите на Доб­ричка област. Обработ­ваемите земи на общо 216 зем­лища въз­лизат на 3 млн. 438 хил. дка. Това са повече от 7 % от земедел­с­ките площи у нас, в които са кон­цен­т­рирани основ­ните произ­вод­с­тва на зърно — пшеница, царевица, слън­чог­лед, рапица и ечемик. Нас­тоящата стопан­ска година обаче донесе редица предиз­викател­с­тва, свър­зани не само с пан­демията COVID-19, но и с пропадането на рекол­тата от пролетни и есенни кул­тури заради сушата. Земедел­с­ките стопани поис­каха обявяване на фор­с­мажорна година и внесоха под­писки в облас­тна управа. Лип­сата на паричен ресурс за новата кам­пания, зад­лъж­нялостта между фир­мите и пред­с­тоящите плащания вероятно ще ескалират нап­режение в сек­тора. Нат­рупаните загуби тепърва ще генерират още проб­леми, за преодоляването на които ще са нужни години, прог­нозират произ­водителите. ГАЛИНА НЕД­КОВА

България

Култура

Непоказвани оригинални илюстрации от романа “Под игото“

В Габ­рово гос­тува изложба на Национал­ната биб­лиотека “Св. Св. Кирил и Методий“, която пред­с­тавя непоказ­вани оригинални илюс­т­рации от пър­вото…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Динамичен обрат на борсовите цени на зърното

Въп­реки неп­роменената прог­ноза на Меж­дународ­ния съвет по зърно за добива на пшеница, отново сме свидетели на динамичен обрат на цените на зъ…

Прочети още:

Loading...