Реална е опасността от фалити и провал на есенната сеитба в Добричко

Реална е опасността от фалити и провал на есенната сеитба в Добричко

Сушата през стопан­с­ката 2019/2020 г., пред­шес­т­вана от слани, провалиха почти на 100 % посевите с есенни и пролетни кул­тури. Сред­ните добиви, реализирани в Доб­ричка област, са редуцирани с две трети спрямо пред­ход­ните години. Мнозин­с­т­вото от заетите в земеделието в Доб­ру­джа фер­мери без оглед на обема на стопан­с­т­вата имат труд­ности да започ­нат новата стопан­ска година поради липса на парични сред­с­тва за раз­п­лащане с дос­тав­чици на семена, торове и препарати и зап­лащане на прекомерно високите ренти към соб­с­т­вениците на земя. Това се посочва в писмо, изп­ратено до облас­т­ния управител на Доб­рич Красимир Кирилов след заседание на Управител­ния и Кон­т­рол­ния съвет на Асоциацията на бъл­гар­с­ките зър­ноп­роиз­водители 2006 със седалище в град Генерал Тошево. В документа те нас­тояват за обявяване на природно бед­с­т­вие “суша“ за стопан­с­ката 2019/2020 г. съг­ласно чл.25 от Рег­ламент ЕС/№702/2014 г. на ЕК от 25.06.2014 г. относно дек­лариране на категории помощи в сек­торите на сел­с­кото и гор­с­кото стопан­с­тво и в сел­с­ките райони. Членовете на Асоциацията тър­сят съдейс­т­вие от премиера и от властта за предос­тавяне на без­въз­мез­дна финан­сова помощ за покупка на сер­тифицирани семена, торове и препарати за пред­с­тоящата стопан­ска година. По силата на посочения по-горе Рег­ламент тази помощ не се нуж­дае от одоб­рение от ЕК, се казва още в пис­мото. За голяма част от заетите доб­ру­джанци в сек­тора същес­т­вува сериозна зап­лаха от фалити и невъз­мож­ност за залагане на новата продук­ция през стопан­с­ката 2020/2021 г., алар­мират още зър­ноп­роиз­водителите.