Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Кристалина Георгиева прогнозира влошаване на жизнения стандарт у нас

Кристалина Георгиева прогнозира влошаване на жизнения стандарт у нас

Кристалина Георгиева прогнозира влошаване на жизнения стандарт у нас

Управ­ляващият дирек­тор на Меж­дународ­ния валутен фонд Крис­талина Геор­гиева прог­нозира влошаване на жиз­нения стан­дарт като пос­ледица от пан­демията от Covid-19. Във вир­туална прес­кон­ферен­ция за бъл­гар­с­ките медии Геор­гиева призова за реформи и изрази надежда, че до нова пълна блокада няма да се стига, предаде БНР. Бъл­гария се справя добре с предиз­викател­с­т­вата на пан­демията, но има още какво да нап­рави, заяви още Крис­талина Геор­гиева. Тя обърна внимание, че основ­ната под­к­репа за въз­с­тановяването от кризата трябва да дойде през фис­кал­ните мерки — т.е. чрез под­помагането на домакин­с­т­вата и фир­мите, а не тол­кова през бан­ковата сис­тема. Неравен­с­т­вото в световен мащаб и между страните, и вътре в самите дър­жави, се задъл­бочава заради пан­демията, заяви управ­ляващият дирек­тор на Меж­дународ­ния валутен фонд Крис­талина Геор­гиева. На въп­рос на Бъл­гар­с­кото национално радио дали това изис­ква преос­мис­ляне на данъч­ната политика, чрез която се осигурява финан­сов ресурс за стимулиране на икономиката и за преодоляване на неравен­с­т­вото, Геор­гиева заяви, че на много места по света днес се водят дис­кусии за пропор­ционално данъчно облагане и това е дис­кусия, която ще има място и в Бъл­гария“., защото има части на икономиката, “които всъщ­ност печелят от нея — дигитал­ната икономика със сигур­ност, високотех­н­логоч­ните отрасли, индус­т­рията на здравеопаз­ването“. Геор­гиева определи като трудно изкач­ване очак­ваното въз­с­тановяване от рецесията в глобален мащаб. Няма необ­ходимост да се под­помагат всички ком­пании, защото част от тях и преди пан­демията са изпит­вали струк­турни проб­леми, каза още управ­ляващият дирек­тор на Меж­дународ­ния валутен фонд и добави, че не трябва да се стига до пълно зат­варяне на икономиката, а да се залага на баланс между под­дър­жането на здрав­ната сис­тема и икономичес­кия живот.

България

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...