Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Домакинствата в България са с най-голям дял от доходите си за ток в ЕС

Домакинствата в България са с най-голям дял от доходите си за ток в ЕС

Домакинствата в България са с най-голям дял от доходите си за ток в ЕС

Цената на елек­т­роенер­гията за бита в ЕС пос­къпва за първи път от години и е относително по-висока спрямо повечето дър­жави в Г-20, показва док­лад на Европейс­кия съюз за цената на тока и раз­ходите за енер­гия през 2019 година. Причината за това са високите допъл­нителни такси, суб­сидии и регулации, обяс­нява докумен­тът. Дан­ните показ­ват, че средно 3,3% от доходите на домакин­с­т­вата в ЕС отиват за пок­риване на смет­ките за елек­т­роенер­гия. В същото време домакин­с­т­вата в Бъл­гария, Румъния и Пор­тугалия плащат над 6% от доходите си за тези раз­ходи — съот­ветно 6,8%, 6,7% и 6,3%. На този фон по-голямото енер­гийно пот­реб­ление в САЩ не се отразява тол­кова сериозно върху домакин­с­т­вата, защото и доходите са по-високи. Относително по-високи са и цените на елек­т­роенер­гията за биз­неса. От 2008 година до 2019 година цената на промиш­ления ток се е повишила с 5% и вече е съпос­тавима с цената в Китай. Но спрямо нивата в САЩ е двойно по-висока. Като цяло цената на елек­т­роенер­гията за биз­неса в ЕС по-висока спрямо повечето страни от раз­вития свят (Г-20). По-високи са цените и на природ­ния газ в ЕС спрямо повечето дър­жави от раз­вития свят, особено това важи спрямо САЩ след шис­товата революция. И причината отново са допъл­нител­ните такси, свър­зани с раз­лични регулации и суб­сидии, приз­нават още от ЕС.

България

Култура

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...