Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт24112020

Брой 226, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Бизнесът очаква спад на БВП до 5,5%, който няма да се компенсира догодина

Бизнесът очаква спад на БВП до 5,5%, който няма да се компенсира догодина

Според Васил Велев, административното увеличение на минималната пенсия с 20% до 300 лв. е “грешно и неадекватно“

“Прог­нозираме — на база на резул­татите от пър­вото и второто тримесечие и на база на отчетените вече от статис­тиката резул­тати за юли и август, както и на база на това, което виж­даме като поръчки в ком­паниите до края на годината и тех­ните биз­нес планове — спад между 3,5 и 5,5% на брут­ния вът­решен продукт в зависимост от сценариите — как ще се раз­рази втората вълна.“ Това заяви вчера пред БНР пред­седателят на една от най-големите работодател­ски организации в Бъл­гария — Васил Велев, Асоциация на индус­т­риал­ния капитал. Смет­ките на биз­неса се движат в рам­ките на повече пред­положения за икономичес­кия спад — и на меж­дународ­ните инс­титуции, и на БНБ, и на правител­с­т­вото. Припом­няме, че спадът за второто тримесечие дос­тигна до 8,5%, но надеж­дите са, че ако няма второ “зат­варяне“ на стопан­с­кия живот, то може да спадне до нива под 7%, как­вито очак­вания изрази преди време и икономичес­кият минис­тър Лъчезар Борисов. Въп­реки че сривът в Бъл­гария не е шокиращ като в някои европейски дър­жави, Васил Велев предуп­реди, че той все пак е “много голям“, независимо че прог­нозата е доста по-добра от очак­ванията през март и април. “Нашите очак­вания са, че през 2021 година няма да можем да ком­пен­сираме този спад“, поясни той. Според Велев имаме две пропус­нати години назад в икономиката и плановете от 2020-а можем да ги реализираме през 2022 година. “Биз­несът се справя с една криза, по-тежка от тази през 2009 г., но бъл­гар­с­кият биз­нес е силен, той оцелява. През 2021-ва трябва да има мерки за под­к­репа на заетостта и доходите поне за още няколко месеца, и не по-малко важно — под­к­репа на инвес­тициите в икономиката.“ Очак­вано — според Велев, админис­т­ратив­ното увеличение на минимал­ната пен­сия с 20% до 300 лв. е “грешно и неадек­ватно“. Минимална пен­сия въобще не трябва да има — пен­сията е такава, какъвто е осигурител­ният принос. Ако някой е с много малка пен­сия — тогава влиза в сила социал­ното под­помагане. “Грешна политика е и увеличаване на минимал­ната работна зап­лата при ръст на без­работицата и спад на БВП“, посочи още Васил Велев. Според него вариан­тът да хар­чим изтег­ления дър­жавен дълг за зап­лати и пен­сии не е особено разумен. Причината — така ще вър­вим към най-нежелателния “гръцки сценарий“ или дъл­гова криза. Общо взето, такова е и мнението на другата голяма работодател­ска организация — Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара. Отново пред БНР Димитър Бран­ков комен­тира, че вдигането на минимал­ната зап­лата е нелогично, особено в година на криза и особено при положение, че няма регис­т­риран ръст на произ­водител­ността на труда. БСК обаче под­к­репя вдигането на тавана на пен­сии и запаз­ването на рав­нището на мак­симал­ния осигурителен доход. Проб­лем с пен­сиите обаче има, казва Бран­ков, “и той е по-голям от политичес­ките игри“: “Нямаме решение още за фазата на изп­лащане на втората пен­сия от универ­сал­ните пен­сионни фон­дове. Нямаме решение по отношение на приход­ната основа на т.нар. Сребърен фонд. Пропус­нахме години наред да бъдат инвес­тирани сред­с­т­вата на меж­дународ­ните капиталови пазари и по най-груби оценки имаме пропус­нати доходи за Сребър­ния фонд от порядъка на над 500 милиона лева още от предиш­ните години, още преди 2008 г.“ И още нещо — според проекта за бюджет на дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване раз­ходите за пен­сии в страната ще нарас­нат с приб­лизително 17 на сто спрямо този за тази година, или цели 10% от БВП. Рав­нището от пос­лед­ните години е 8,59%, отбеляза Бран­ков и нарече това “значителни повишения, които пос­тавят под риск дъл­гос­роч­ната фис­кална стабил­ност на страната“.

Култура

Спорт

Атлетико удари Барса в мач №800 на Меси

Атлетико (Мад­рид) победи у дома Бар­селона с 1:0 в дер­бито от десетия кръг на испан­с­ката Ла Лига. Това бе юбилееен мач №800 за звез­дата Л…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

ГЕРБ ще замазва гафовете си в земеделието с европарите за възстановяване от пандемията

ГЕРБ ще замазва гафовете си в земеделието с европарите за възстановяване от пандемията

Симеон Караколев, пред­седател на Национал­ната овцевъдна и козевъдна асоциация, алар­мира, че годишно 20 млн. лв. се източ­ват с вир­туални живо…

Прочети още:

Loading...