Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет25022021

Брой 39, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Още не построил 7-ми блок на „Козлодуй“, Борисов заговори и за 8-ми блок на АЕЦ-а

Още не построил 7-ми блок на „Козлодуй“, Борисов заговори и за 8-ми блок на АЕЦ-а

Още не построил 7-ми блок на „Козлодуй“, Борисов заговори и за 8-ми блок на АЕЦ-а

Премиерът Бойко Борисов вече допуска изг­раж­дането не само на 7-ми, но и на 8-ми енер­гоб­лок в атом­ната елек­роцен­т­рала “Коз­лодуй“. “Мисля, че след 7-и, ще отидем и на 8-и реак­тор“, е заявил министър-председателят на вчераш­ното правител­с­т­вено заседание, одоб­рило док­лад на минис­търа на енер­гетиката за пред­п­риетите дейс­т­вия и за резул­татите от нап­равеното проуч­ване на въз­мож­нос­тите за изг­раж­дане на нова ядрена мощ­ност на площадка № 2 в АЕЦ “Коз­лодуй“. Премиерът е цитиран в съоб­щение на правител­с­т­вената прес­служба за взетото решение. То пред­вижда изг­раж­дането на 7-ми блок да включва “рационал­ното изпол­з­ване на дос­тавеното оборуд­ване за АЕЦ “Белене“, с което на прак­тика се зачер­тава проек­тът “Белене“, в който дър­жавата е похар­чила вече 4 млрд. лв. Според съоб­щението Бъл­гария ще има нова ядрена мощ­ност в рам­ките на 10 г. Такава е прог­нозата на изпъл­нител­ният дирек­тор на АЕЦ “Коз­лодуй“ Наско Михов. Нас­коро САЩ пред­ложиха на Бъл­гария хиб­ридно решение за нов блок в АЕЦ “Коз­лодуй“, което включва оборуд­ването, купено от Русия и на този етап пред­наз­начено за евен­туал­ната бъдеща ядрена цен­т­рала в Белене. В края на октом­ври между САЩ и Бъл­гария бе под­писан меморан­дум за раз­бирател­с­тво в областта на ядрената енер­гия за граж­дан­ски цели. Преди това в средата на октом­ври правител­с­т­вото даде ман­дат на “Бъл­гар­с­кия енер­гиен хол­динг“ (БЕХ) да започне проуч­ване на въз­мож­нос­тите за изг­раж­дане на нова мощ­ност на АЕЦ “Коз­лодуй“ с американ­ско оборуд­ване. Отказ от започ­налата през миналата година процедура за избор на стратегически инвес­титор за АЕЦ “Белене“ засега не е фор­мулиран пуб­лично. Този месец според очак­ванията на минис­тър Пет­кова, тряб­ваше да бъдат възоб­новени процедурите по избора, спрени с обяс­нението, че пан­демията на коронавируса пречи.

България

Култура

Мариус Куркински с премиера на “Двубой“ в Народния театър

Чет­вър­тата пос­тановка на Вазовата “глума“ гледаме премиерно на 26, 27 и 28 фев­руари. Една от най-емблематичните пиеси на пат­рона на Народ­ния…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие