Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет25022021

Брой 39, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването

До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването

До 1 февруари може да се променя вида на осигуряването

До 1 фев­руари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напом­нят от Национална аген­ция за приходите. Самоосигуряващите се лица задъл­жително се осигуряват във фонд „Пен­сии на дър­жав­ното общес­т­вено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и май­чин­с­тво“. Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и май­чин­с­тво“, могат да се пол­з­ват от всички осигурени социални рис­кове (без трудова злополука и професионална болест и без­работица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пен­сии“ на ДОО (за инвалид­ност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче, напом­нят от НАП, самоосигуряващите се нямат право на парични обез­щетения от ДОО в определени ситуации (нап­ример т. нар. „май­чин­ски“ при бремен­ност и раж­дане). Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да се променя за всяка кален­дарна година, ако е подадена дек­ларация по утвър­ден образец от изпъл­нител­ният дирек­тор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съот­вет­ната година. Тази година 31 януари е в неделя затова край­ният срок за дек­лариране и плащане се удъл­жава до 1 фев­руари. В 7-дневен срок от започ­ване или възоб­новяване на трудовата дей­ност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават дек­ларация по утвър­ден образец в ком­петен­т­ната териториална дирек­ция на НАП или чрез е-услугите на приход­ната аген­ция с Пер­сонален иден­тификационен код /ПИК/ или елек­т­ронен под­пис /КЕП/. При прекъс­ване и възоб­новяване на съот­вет­ната трудова дей­ност, както и при започ­ване на друга трудова дей­ност през кален­дар­ната година не може да се променя вече изб­рания и дек­ларирания вид осигуряване.

България

Култура

Мариус Куркински с премиера на “Двубой“ в Народния театър

Чет­вър­тата пос­тановка на Вазовата “глума“ гледаме премиерно на 26, 27 и 28 фев­руари. Една от най-емблематичните пиеси на пат­рона на Народ­ния…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие