Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 116, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) Световната банка: България е №1 по спад на емигрантските пари

Световната банка: България е №1 по спад на емигрантските пари

Бъл­гария е страната с най-голям спад на изп­ращаните от емиг­ранти пари за периода от април до декем­ври 2020 г. заради пан­демията. Това показ­ват данни на Светов­ната банка в анализ за 37 дър­жави — всич­ките с ниски и средни доходи на населението. Според данни на БНБ изп­ращаните от емиг­ран­тите пари са намалели близо осем пъти. През пър­вите два месеца на нас­тоящата година бъл­гар­с­ките емиг­ранти в чуж­бина са изп­ратили общо 24,8 млн. евро. За същия период на миналата година сме получили от бъл­гарите зад граница 198,2 млн. евро. На второ място по спад на емиг­ран­т­с­ките преводи е Боливия, а на трето е Нигерия, показ­ват дан­ните на Светов­ната банка. Същев­ременно за същия период в Бразилия, Самоа, Пакис­тан, Мек­сико, Непал, Доминикан­ска репуб­лика и други има лек ръст на имиг­ран­т­с­ките преводи, въп­реки пан­демията и ръста на без­работицата в световен мащаб, показ­ват още дан­ните. Бъл­гария е и сред дес­тинациите с най-високи такси за парични преводи. Статис­тиката на Светов­ната банка показва, че преводите от Тур­ция до Бъл­гария са най-скъпи и дори пос­къп­ват още повече през пос­лед­ното тримесечие на 2020 г. Сред­ната такса над­вишава 12%. Парич­ните преводи от Великоб­ритания до Бъл­гария са на чет­върто място по най-висока такса, но поев­тиняват през пос­лед­ните три месеца на миналата година от средно около 10% на 8%. На второ място по най-скъпи такси са парич­ните преводи от Швей­цария до Албания, на трето — от Великоб­ритания до Албания, и на пето — от Чехия за Унгария. Същев­ременно най-евтини са парич­ните тран­с­фери от Русия до Азер­байджан, Грузия, Кир­гиз­с­тан, Казах­с­тан и Мол­дова. Като цяло очак­ванията за голям спад на емиг­ран­т­с­ките преводи заради кризата не се оправ­дават. Официално регис­т­рираните парични преводи от емиг­ранти към страни с ниски и средни доходи дос­тигат 540 млрд. долара през 2020 г., което е само с 1,6% под общата сума за 2019 г. (548 млрд. долара), посоч­ват от Светов­ната банка. Понижението е по-малко и в срав­нение със спада на преките чужди инвес­тиции към страните с ниски и средни доходи, които се свиват с над 30 на сто през миналата година. Основ­ната причина за запаз­ване на стабил­ността на парите от емиг­ранти са фис­кал­ните стимули в страните, в които те са емиг­рирали. Това води до по-добри от очак­ваното икономически условия в тези страни, което пък поз­волява на емиг­ран­тите да продъл­жат да изп­ращат пари на своите близки в родината.

България

Култура

Последната творба на Светлин Русев

Днес показ­ват за първи път Пос­лед­ната, недовър­шена творба на акад. Свет­лин Русев — “Следи върху камък“, показаха за първи път в род­ния му гр…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Джокович преследва Златен шлем след успеха на „Ролан Гарос“

Новак Джокович спечели тит­лите на Отк­ритите пър­вен­с­тва на Авс­т­ралия и на Фран­ция по тенис и за втори път в пос­лед­ните шест години е по среда…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие