Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 184, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика (2) И без Борисов икономиката ни върви

И без Борисов икономиката ни върви

И без Борисов икономиката ни върви

Страната ни запазва високия си кредитен рейтинг и при служебната власт

Меж­дународ­ната рей­тин­гова аген­ция Fitch Ratings пот­върди дъл­гос­роч­ния кредитен рей­тинг на Бъл­гария в чуж­дес­т­ранна и мес­тна валута — “BBB“ с положителна пер­с­пек­тива. Въп­рос­ната положител­ната пер­с­пек­тива отразява понижението на мак­роикономичес­ките рис­кове по линия на COVID-19 и по-високата устой­чивост на икономиката, както и продъл­жаващия нап­редък към еврозоната, се казва в съоб­щението на финан­совото минис­тер­с­тво. Според Fitch крат­кос­роч­ните негативни рис­кове, свър­зани с пан­демията и несигур­ността от изборите, до голяма степен се ком­пен­сират от пер­с­пек­тивите за значителни финан­сови ресурси от ЕС и ангажираността към под­дър­жането на мак­роикономическа и фис­кална стабил­ност. Рей­тин­гът на страната е под­к­репен от доб­рата вън­шна и фис­кална позиция, надеж­д­ната политическа рамка от член­с­т­вото в ЕС и дъл­гогодиш­ното фун­к­циониране на режима на паричен съвет. Оцен­ката е ограничена от потен­циал­ния рас­теж, поради неб­лагоп­рият­ните демог­раф­ски раз­вития, които могат да пов­лияят на пуб­лич­ните финанси в дъл­гос­рочен план. Индикаторите за управ­ление и ниво на доход слабо над­х­вър­лят медианата на дър­жавите със сходен рей­тинг. Fitch очаква икономичес­кият рас­теж на Бъл­гария да се ускори до 4,7 % през 2021 г. спрямо оцен­ката от 3 % през фев­руари. Въз­ходящата ревизия отразява по-доброто от пред­виденото въз­с­тановяване на БВП през пър­вото тримесечие на 2021 г. и очак­ваното засил­ване на вът­реш­ното тър­сене и износа през втората половина на годината. Нис­кият процент на вак­синация в Бъл­гария в срав­нение със сред­ното за ЕС ниво поражда някои отрицателни рис­кове, свър­зани с пан­демията, но според аген­цията е малко вероятно влас­тите да въведат по-строги ограничителни мерки, които биха пов­лияли значително на икономичес­ката актив­ност в страната. В сред­нос­рочен план, инвес­тициите се очак­ват да бъдат водещ фак­тор за рас­тежа, докол­кото Бъл­гария ще е един от основ­ните бенефициенти от бюджета на ЕС през след­ващите години. Анализаторите от Fitch считат, че значител­ният раз­мер на сред­с­т­вата по Механизма за въз­с­тановяване и устой­чивост (МВУ) ще под­к­репи рас­тежа на икономиката, който е оценен на 3,9 % през 202223 г. Основ­ните фак­тори, които биха могли да доведат до повишаване на рей­тинга, са: нап­редък към присъединяването към еврозоната и подоб­ряване на потен­циала за рас­теж на икономиката, водещо до по-бързо сближаване на нивата на доходите до това на дър­жавите с по-висок рей­тинг. Фак­тори, които биха могли да доведат до понижаване на рей­тинга, са: неб­лагоп­риятни политически раз­вития, които да намалят доверието в икономичес­кото въз­с­тановяване; продъл­жително нарас­т­ване на пуб­лич­ния дълг; материализиране на условни задъл­жения в баланса на дър­жав­ния бюджет или по-слаби пер­с­пек­тиви за рас­теж. През октом­ври 2020 г. тогаваш­ният премиер Бойко Борисов изпол­зва друга оценка за Бъл­гария — тази на аген­ция Moody’s, която повиши дъл­гос­роч­ния рей­тинг на страната ни в чуж­дес­т­ранна и мес­тна валута на Baa1 със стабилна пер­с­пек­тива, за да изнесе цяло пред­с­тав­ление. При една от обикол­ките си с джип­ката из Родопите, той поседна на пън, заедно с финан­совия минис­тър Кирил Ананиев и зам.-регионалния — Николай Нен­ков, и започна да им чете с назидателен тон док­лада на Moody’s, а сцен­ката бе излъч­вана дирек­тно във “Фейс­бук“. “Нали щяхме да сме фалирали дър­жавата. Ето такива лъжи говорят, лъж­ците говорят! — ядос­ваше се тогава Борисов — Сега, ако това е вярно и не ме под­веж­даш, това оборва всички умни, красиви, по-грозни, по-глупави…“. А рей­тин­гът на страната ни продъл­жава да е добър, дори и след като вече близо 4 месеца Борисов не е премиер…

Култура

Спорт

Свят

Земеделие