Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Икономика

Огромният скок на безработицата е в големите градове

Огромният скок на безработицата е в големите градове

Реалната цифра на хората, останали без препитание е около 200 хиляди, казват от Българската асоциация за наемане на хора

В условия на пан­демия в края на миналата година Ловеч отчита по-ниска без­работица в срав­нение с края на 2019 г. В Бюрото по труда има обявени свободни работни места. „Няма ден, в който да няма. Стигали сме и до над 200, дори в условията на пан­демия“, казва кметът на града Кор­нелия Маринова. Най-висок ръст на без­работицата в общината са регис­т­рирали през март миналата година и тя пос­тепенно намалява, за да дос­тигне към 1 януари 5.98%. Според Маринова под­к­репящите антик­ризисни мерки на дър­жавата са дали своя резул­тат. Соб­с­т­вениците на заведения обаче не са така оптимис­тично нас­т­роени. Пред­седателят на Асоциацията на…

Прочети още…

Драстичен спад в обявите за работа

Драстичен спад в обявите за работа

В условията на въведените ограничения заради коронавируса у нас се наб­людава драс­тичен спад в обявите за работа. Това показ­ват дан­ните на кон­сул­тан­т­с­ките ком­пании и кариер­ните сай­тове. 19% по-малко нови пред­ложения за работа през миналия месец спрямо ноем­ври, отчита една от водещите ком­пании за под­бор на пер­сонал у нас. В рам­ките на година пък обявите за тър­сене на нови служители са намалели с цели 44 на сто. С най-голям спад са обявите в сек­торите строител­с­тво, здравеопаз­ване и произ­вод­с­тво…

Прочети още…

Ресторантьорите не искат политици на протеста си

Ресторантьорите не искат политици на протеста си

Рес­торан­тьорите предуп­реж­дават, че политически фигури не са добре дошли на протеста на бранша. Това се казва в писмо от Бъл­гар­с­ката асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в Бъл­гария. Дек­ларацията е ден преди организирания протест на 27 януари 2021 г. пред Минис­тер­с­кия съвет. Протес­тът е строго бран­шови с точни и ясни искания за сек­тора, пишат от двете сдружения. “Пред­варително обявяваме, че ние няма да поз­волим той да бъде яхнат политически, как­вито опити вече се забеляз­ват. По…

Прочети още…

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограничено работно време. Това се казва в писмо до премиера Бойко Борисов, вицеп­ремиера Томис­лав Дон­чев, минис­търа на финан­сите Кирил Ананиев и минис­търа на икономиката Лъчезар Борисов, раз­п­рос­т­ранено от Бъл­гар­с­ката ритейл асоциация, която обединява над 100 пред­с­тавители на тър­говията на дребно. Пред­с­тавителите на тър­гов­с­кия бранш са съг­ласни да работят пет…

Прочети още…

България

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие