Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Икономика

МРРБ: До средата на месец декември  ще бъде възстановено движението по АМ „Хемус“

МРРБ: До средата на месец декември  ще бъде възстановено движението по АМ „Хемус“

До средата на месец декем­ври ще бъде въз­с­тановено движението по автомагис­т­рала „Хемус“. Ремон­тите в тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“ са прик­лючили. Остават довър­шителни дей­ности по един от виадук­тите, след което ще се въз­с­танови нор­мал­ното движение. Това каза в предаването „Твоят ден“ на телевизия Нова нюз минис­търът на регионал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото арх. Иван Шиш­ков. Регионал­ният минис­тър каза, че се работи според въз­мож­нос­тите на закона за раз­решаване на проб­лема с начис­лените глоби за шофиране без винетка на жители на село Пролеша. Минис­търът е оптимист, че решение ще се намери. „Проб­лемът не е в решението на Минис­тер­с­кия съвет от 2020 г. за освободените от такси пътни отсечки, а в получилия се след това раз­вален телефон от…

Прочети още…

Министерството на земеделието започва традиционната продажба на живи елхи

Министерството на земеделието започва традиционната продажба на живи елхи

Цените на дръвчетата варират между 3 и 40 лв., в зависимост от височината и вида им

Минис­тер­с­т­вото на земеделието стар­тира превър­налата се в традиционна продажба на живи елхи, като тази година каузата на кам­панията е свър­зана с опаз­ване на горите. За всяко продадено дръвче ще бъдат засадени 10 нови фиданки в бъл­гар­с­ките гори, стопанис­вани от дър­жав­ните гор­ски пред­п­риятия. Елхите в кон­тей­нери са осигурени от шестте дър­жавни гор­ски пред­п­риятия. На места ще бъдат налични и отсечени дръв­чета от…

Прочети още…

Цените на олиото са спаднали с 4% за месец

Цените на олиото са спаднали с 4% за месец

В рам­ките на периода 2330 ноем­ври 2022 г. се наб­людава леко понижение на сред­ните цени по веригата на пред­лагане на рафинирано слън­чог­ледово олио в страната на места до близо 4% кон­с­татират екс­перти на МЗм в пос­лед­ната ценова справка на инс­титуцията.            Тър­говията на едро cъс слън­чог­ледово масло е в ценовия диапазон от 3,90 лв./литър (Враца) до 4,95 лв./литър (Силис­тра). В дванадесет области продук­тът поев­тинява с между 0,4% и 3,9% на сед­мична база (най-съществено в Ямбол), а в…

Прочети още…

Експерт: Закриването на въглищните централи ще е катастрофа за БГ-енергетниката

Експерт: Закриването на въглищните централи ще е катастрофа за БГ-енергетниката

Въглищните централи осигуряват 46% от необходимата електрическа енергия на страната, а през зимата този процент достига 60

“Зак­риването на работещи въг­лищни цен­т­рали в Бъл­гария ще остави без работа хиляди заети в сек­тора. Съг­ласно поетите ангажименти, страната ни трябва да ограничи количес­т­вото емисии на въг­лероден диок­сид с 40%. Въп­реки твър­денията, че няма да се стигне до зат­варяне на пред­п­риятия, такова драс­тично намаляване за тол­кова кратък срок, би било невъз­можно по друг начин“. Това…

Прочети още…

Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проектите по „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане”

Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проектите по „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане”

От днес 05 декем­ври 2022 г. (понедел­ник), земедел­с­ките стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или час­тично в обх­вата на проекта на специализирания слой „Физически блокове” и “Площи, допус­тими за под­помагане” за кам­пания 2022. Съг­ласно заповедта, стопаните ще могат да се запоз­наят и с пред­варителни резул­тати от проверки на дек­ларираните площи спрямо граници и начин на трайно пол­з­ване на физичес­ките блокове, в които попадат площите им. Справ­ките ще могат да се…

Прочети още…

Омбудсманът настоя студентите в общежитията да плащат за битов, а не промишлен ток

Омбудсманът настоя студентите в общежитията да плащат за битов, а не промишлен ток

Омбуд­с­манът Диана Ковачева изп­рати препоръка до пред­седателя на Съвета на рек­торите в Бъл­гария акад. Лъчезар Трай­ков, в което нас­тоява да се пред­п­риемат необ­ходимите дейс­т­вия студен­т­с­ките общежития от обекти на свобод­ния пазар на елек­т­рическа енер­гия, да преминат към регулирания пазар, при който цените се определят от Комисията за енер­гийно и водно регулиране. Поводът за това становище е пос­тъпилата в инс­титуцията на омбуд­с­мана позиция от Национално пред­с­тавител­с­тво на студен­т­с­ките съвети, с…

Прочети още…

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...