Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт29092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Икономика

Заговори се за картелно споразумение при цените на слънчогледа

Заговори се за картелно споразумение при цените на слънчогледа

За поредна сед­мицата има въз­ходящо движение на някои от цените на основ­ните зър­нени кон­т­ракти на светов­ните бор­сови пазари. Така опис­ват ситуацията в периода между 23 и 25 сеп­тем­ври от Софийска стокова борса АД (ССБ). Пшеницата в САЩ този път остана на старата си цена от 250,00 долара/тон, а тази във Фран­ция е с плюс 1,00 евро до 196,00 евро/тон. Цените в Украйна и Русия отново реагираха по-сериозно и добавиха съот­ветно по 8,00 долара до 233,00 и 235,00 долара/тон. При царевицата очак­ванията са за много добра реколта в глобален план. След скока от преди сед­мица сега имаше спад от 2,00 долара в Чикаго до 192,00 долара/тон, но ръст от 8,00 долара в Украйна до 195,00 долара/тон. Ечемикът в Украйна пос­къпна с 5,00 долара до 195,00

Прочети още…

Сушата намали и добивите на грозде

Сушата намали и добивите на грозде

Спад между 30-40% на реколтата в Североизточна България вдига изкупните цени и намалява производството на вино

Незапом­нената суша това лято рязко е свила добивите на грозде, особено в Североиз­точна Бъл­гария. Засушаването вече провали рекол­тата от пшеница, царевица и слън­чог­лед в Доб­ру­джа. Спадът на добива на грозде в цяла Североиз­точна Бъл­гария е между 3040%, заяви пред БНР Петьо Бош­наков — един от най-големите произ­водители на грозде в региона, който е и в управител­ния съвет на…

Прочети още…

Властта си отваря вратичка да надхвърли дефицита от 3%

Финан­совият минис­тър Кирил Ананиев е внесъл законови промени, с които се раз­решава бюджет­ният дефицит да над­вишава 3% от БВП, става ясно от пуб­ликувани за общес­т­вено обсъж­дане промени в Закона за пуб­лич­ните финанси. Сегаш­ният таван от 3% е иден­тичен с ограничението в Договора за фун­к­ционирането на ЕС. С изк­лючение на кризис­ната 2009 г. в пос­лед­ните десетилетия Бъл­гария твърдо под­дър­жаше дефицит под 3%. През пролетта обаче Европейс­ката комисия активира клаузата за дерогация на ограничението и по…

Прочети още…

1/3 от работещите и повече от 40% от работодателите готови да работят на черно

1/3 от работещите и повече от 40% от работодателите готови да работят на черно

Обез­щетенията мотивират работещите да са на светло, а кам­панията “Зап­лата в плик“ е изс­вет­лила 33 млн. лв. от въз­наг­раж­дения. Убеж­дението, че недек­ларираният труд не ги касае пряко, е основен мотив да са готови да работят на черно за около 1/3 от работещите и за повече от 40% от работодателите. Това показ­ват дан­ните от анкета, попъл­нена от над 3750 работещи и 1050 работодатели. Тя беше съз­дадена от ИА “Главна инс­пек­ция по труда“ при старта на Европейс­ката кам­пания за дек­лариран труд“ в…

Прочети още…

България

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...