Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед25102020

Брой 204, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Интервю (2) Деница Златева: ГЕРБ доказаха, че не могат да решат проблемите на хората в България

Деница Златева: ГЕРБ доказаха, че не могат да решат проблемите на хората в България

Фалшива новина са твърденията на управляващите, че БСП е антиевропейска партия – нашите членове и симпатизанти искат да бъдат достойни граждани в достойна европейска държава

Все повече дър­жави в ЕС ще си дадат сметка, че от подобни сан­к­ции има по-скоро сериозна вреда, откол­кото как­вато и да било полза за икономиката на Съюза

Деница Златева, кан­дидат за евродепутат от „БСП за Бъл­гария”, заместник-председател на НС на БСП

- Гос­пожо Златева, провеж­дате активни срещи в София и страната. Какви са Вашите впечат­ления – кои теми интересуват хората, какви са тех­ните насъщни проб­леми?

- Пътувам из цялата страна в пос­лед­ните няколко месеца – и по време пред­с­тавянето на „Визия за Бъл­гария“ и „Визия за Европа“, и сега в рам­ките на предиз­бор­ната кам­пания. Почти нав­сякъде хората ги тор­мози едно и също – нямат дос­тъп до качес­т­вено здравеопаз­ване и образование, недос­татъчни социални услуги, обез­людяване на мал­ките населени места. Това поражда у тях гняв, те се чув­с­т­ват изос­тавени и заб­равени от управ­ляващите, сякаш са второ качес­тво бъл­гари. Хората са напълно прави, когато питат къде отиват милиар­дите левове европейско финан­сиране, с които ежед­невно се хвали властта — няма как да ги усетиш и да вяр­ваш в европейс­ката солидар­ност, ако нямаш дос­тъп до здравни услуги, но пък в селото са пос­т­роили скъпос­т­руваща спор­тна зала или стадион.

Надежда и воля за промяна у хората обаче има и те се усещат. Все повече бъл­гар­ски граж­дани намират кураж да заявят, че искат една друга Бъл­гария – справед­лива, социална, солидарна. И това не са неп­ременно сим­патизанти на БСП, но са хора, които ни припоз­нават като един­с­т­вената въз­можна алтер­натива на ГЕРБ; като един­с­т­вените, които можем да сложим край на това корум­пирано управ­ление.

- Каз­вате, че проб­лемите са социални, проб­леми на оцеляването… Но ГЕРБ критикуват БСП, че не залага на „европейс­ките” теми, нап­ример – на дигитализацията. Интересуват ли се бабите от село от дигитал­ната икономика и бор­бата с фал­шивите новини и високос­корос­т­ния интер­нет!?

- Когато най-близката бол­ница се намира на 100 км, а в населеното място, където живееш, няма аптека, дигитализацията и фал­шивите новини трудно биха намерили място в твоя дневен ред. Да, със сигур­ност това са важни теми, по които трябва да работим и е добре поне в тази сфера да не сме в дежур­ната позиция на изос­таващия. Те обаче трудно могат да бъдат приоритет на хората, живеещи в най-бедната дър­жава членка на ЕС.

- Как ще отговорите на критиката на управ­ляващите, че БСП е антиев­ропейска пар­тия, че е влязла в колизия с ПЕС? Така ли е?

- Пред­полагам, че колегите от ГЕРБ са изиг­рали важна роля на мен­тор на отношенията вътре в ЕНП и сега са решили да се пог­рижат и за ПЕС. Подобни твър­дения са абсур­дни. В ПЕС членуват 34 пар­тии и коалиции, някои от които се раз­минават с позициите на ПЕС по много същес­т­вени въп­роси. Ние сме на едно мнение с ПЕС по ключовите теми – преодоляване на социал­ните, икономичес­ките и регионал­ните неравен­с­тва, гаран­тиране на минимални доходи и минимални пен­сии за всички европейски граж­дани, борба за данъчна справед­ливост, недопус­кане на Европа на раз­лични скорости. Срещите ни в страната доказ­ват за пореден път, че нашите членове и сим­патизанти не са антиев­ропейски нас­т­роени, нап­ротив. Хората ясно осъз­нават чия е вината за със­тоянието в което е Бъл­гария, както и че доходите, раз­витието на икономиката, инф­рас­т­рук­турата са сфери, където провалът е на бъл­гар­с­кото правител­с­тво, а не на Европейс­кия съюз. Това, което бъл­гарите очак­ват и искат от политиците, е национална стратегия с кон­к­ретни решения за преодоляване на същес­т­вуващите проб­леми. Те искат да се чув­с­т­ват дос­тойни европейци в дос­тойна Бъл­гари. Това са и приоритетите, залег­нали в нашата плат­форма.

- Ще може ли евродепутатите от БСП да намерят кон­сен­сус с колегите си от други пар­тии по национални теми и проб­леми – и такава критика се чува от властта и присъд­руж­ните й медии?

- БСП доказала, че е национално отговорна пар­тия. Не само вяр­ваме, ние нас­тояваме по темите, свър­зани с бъл­гар­с­кия интерес, мак­симално коор­динирано и ефек­тивно да работят 17-те бъл­гар­ски евродепутати, бъл­гар­с­кият еврокомисар и бъл­гар­с­кото правител­с­тво и пар­ламент. Това е начинът да защитим своите национални интереси и пример за това беше раз­витието на дебата по пакета „Мобил­ност I“. Да, положиха се немалко усилия, но в пос­лед­ния момент. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво пропусна редица въз­мож­ности, при положение че пред­ложенията на Комисията бяха пуб­ликувани още през май 2017 г.! Но по тази и още няколко теми бъл­гар­с­ките евродепутати показаха как трябва да работи една национална делегация в Европейс­кия пар­ламент.

- Вие бяхте пър­вият член на кабинета, отговарящ за европ­ред­седател­с­т­вото. Въз­можно ли беше Бъл­гария да издигне като негов приоритет някоя социална тема – все пак сме най-бедната страна в ЕС?

- Социал­ната тема беше зас­тъпена в приоритетите на бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво, все пак един от тях беше бъдещето на Европа и младите хора – икономически рас­теж и социално сближаване, като ключово място беше отделено на бъдещето на кохезион­ната политика. По прин­цип социал­ната политика е обект на национал­ните правител­с­тва и попада извън екс­к­лузив­ните ком­петен­ции на Съюза, поради което е трудно да бъде изведена като основен приоритет на едно ротационно пред­седател­с­тво. Хората с право очак­ват повече дейс­т­вия, за да спрем да оглавяваме негатив­ните класации (за доходи, раж­даемост, свобода на словото), но за целта е необ­ходима истин­ска промяна – на модела на управ­ление, на кон­цеп­цията, на самите управ­ляващи. Те доказаха, че са нес­пособни да решат проб­лемите на хората в Бъл­гария.

- Вие имате и теоретичен, и прак­тически опит в европейс­ката политика. Какво би се случило на влас­тимащи политици в Европа, които закупуват апар­таменти на чет­ворно по-ниска цена или пък наз­начават половината си род­нини на високи пос­тове?

- В една дър­жава членка на ЕС, в която има вър­ховен­с­тво на закона, всеки човек – бил той влас­тимащ, или не – отговаря за пос­тъп­ките си и понася наказанието си, когато е прес­тъпил закона. Това искат да виж­дат и хората в Бъл­гария и с право се гневят, че коруп­цията около тях е тол­кова видима, тол­кова реална, а все още нямаме нито един осъден и ефек­тивно наказан политик. Хубаво е да си припом­ним, че през 2012 г. заради подобни скан­дали оставка подаде гер­ман­с­кият президент Крис­тиян Вулф.

Не знам дали изобщо, на фона на тераси или асан­сьори, има изобщо място раз­говорът за това, що е то морал…

И да, съг­ласна съм със слогана на управ­ляващите – „Европа ни чува“. Чува и ни вижда – затова все още си меч­таем за Шен­ген, затова и не отпадна Механиз­мът за сът­руд­ничес­тво и проверка…

- Европейс­ките социалисти обявиха по-радикално лява прог­рама, отказ от „голяма” коалиция с дес­ните. Ще устои ли левицата на това обещание? Изгорени ли са мос­товете за колаборация с дес­ницата и стоящия зад нея едър капитал?

- Бъл­гария и Европа имат нужда от лява политика, след тол­кова години на доминация и доказан провал в управ­лението на дес­ните. Рецеп­тата на дес­ните пар­тии за справяне с пос­ледиците от финан­совата криза беше затягане на коланите, оряз­ване на социал­ните раз­ходи, дерегулация и абдикиране на дър­жавата от традиционни за нея роли. Всички виж­даме резул­татите от това – Европа е много по-разединена, откол­кото беше преди 15 години, граж­даните ѝ се чув­с­т­ват по-обезверени и отчуж­дени от инс­титуциите от всякога, крайно десни националис­тични и дори отк­ровено фашис­тки организации набират все повече сила, а традицион­ната дес­ница все повече им под­ражава. За нас, социалис­тите, отговорът е не „повече от същото“, а по-активна социална политика, връщане на ролята на дър­жавата, защита на трудовите права и стимулиране на мал­кия и среден биз­нес, задушаван, от една страна – от бюрок­рация, а от друга – притис­кан от кор­порациите.

- БСП неед­нок­ратно се е обявявала против антирус­ките сан­к­ции. Как ще отс­тоявате този приоритет, и кои ще бъдат съюз­ниците ви в Европа по тази тема?

- Един от основ­ните ни приоритети е въз­с­тановяването на диалога и раз­витието на доб­росъсед­с­т­вото и пол­зот­ворно сът­руд­ничес­тво между Европейс­кия съюз и Рус­ката федерация. Има и други дър­жави в ЕС, които индикират под­к­репа за пос­ледователно отмяната на сан­к­циите, наложени от ЕС на Рус­ката федерация. Смятам, че в организация като ЕС подобни проб­леми следва да се разис­к­ват на масата на преговорите, да се пос­тигат необ­ходимите ком­п­ромиси и този раз­говор да не бъде обект на вън­шна намеса. И вяр­вам, че все повече дър­жави в ЕС ще си дадат сметка, че от подобни сан­к­ции има по-скоро сериозна вреда, откол­кото как­вато и да било полза за икономиката на Съюза.

- Как ще преодолеете раз­личията с ПЕС, и как ще утвър­дите позицията на БСП по т.нар. Истан­бул­ска кон­вен­ция?

- За нас тази тема е зат­ворена, има решение на Кон­с­титуцион­ния съд и всички сме длъжни да се съоб­разяваме с него. Във „Визия за Европа“ е залег­нал като чер­вена линия ангажимен­тът всеки един бъдещ евродепутат от БСП да не под­к­репя Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. С ПЕС сме на едно мнение по основ­ните въп­роси, ние сме едно политическо семейс­тво и е нор­мално да имаме раз­личия по някои теми. При все това, няма никакво съм­нение от коя пар­ламен­тарна група ще бъдат част бъдещите ни евродепутати, а именно Групата на социалис­тите и демок­ратите в ЕП.

Интер­вюто взе Теофан Гер­манов

България

Икономика

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Н. Василев: Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд

Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеж­дането на валут­ния борд досега. Раз­дават се милиарди, но без да има нуж­ното пок­ритие от приходи, и то…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Шахтьор подчини Реал (Мадрид) като гост

Отборът на Шах­тьор (Донецк) пос­тигна изненад­ваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мад­рид) в двубой от група В на Шам­пион­с­ката лига. Попад…

Прочети още:

Loading...

Свят

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

Болниците в Европа под сериозно напрежение заради заразените

На Стария континент са регистрани над 5 млн. заболели и 200 000 починали

Бол­нич­ните сис­теми на Европа са под­ложени на огромно нап­режение пора…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...