Изложба „Трансформации” в галерия „Райко Алексиев” на Ивайло Попов

Изложба „Трансформации” в галерия „Райко Алексиев” на Ивайло Попов

От 23 януари до 21 фев­руари Глария „Райко Алек­сиев” — СБХ отваря врати за твор­чес­т­вото на Ивайло Попов. Отк­риването е на 23 януари от 18.00 ч.

Твор­чес­т­вото на Ивайло Попов е в традицията на класичес­кия колаж-асамблаж от времето на 60-те години, попарта и кон­цеп­туал­ното изкус­тво. Като абс­т­рак­тна образ­ност неговите изоб­ражения се базират на живописта, но я раз­г­леж­дат като раз­ширено понятие.

През 1990-те Ивайло Попов се утвър­ж­дава като худож­ник пър­воначално с цикли „чувалено-шаечни” колажи, по-късно с изразителни асам­б­лажи от метални отпадъци – всякакви метални отломки, извадени от него от река Струма.

Ивайло Попов завър­шва живопис в Художес­т­вената академия през 1970 г. при професорите Панайот Панайотов и Игнат Игнатов. От 1972 г. преподава живопис, съв­ременно изкус­тво и ком­позиция в Педагогически колеж в Дуп­ница, а през 1986 г. завър­шва специализация в Художес­т­вената академия в Петер­бург, Русия. От 1993 г. е хоноруван преподавател в ЮЗУ „Неофит Рил­ски” – Благоев­г­рад.