Русенската опера представя балета “Зле опазеното момиче“

Русенската опера представя балета “Зле опазеното момиче“

Балет­ният спек­такъл “Зле опазеното момиче“ — от Петер Хер­тел, очарова пуб­ликата на на 13 фев­руари на сцената на Русен­с­ката опера.

Адап­тацията и режисурата са на Марияна Захариева, а сценог­рафията е на Иван Тока­джиев. Учас­т­ват солисти и кор­дебалет на Русен­с­ката опера.

“Зле опазеното момиче“ е един от най-старите балети, дос­тиг­нали до наши дни. За първи път е игран в Бордо, Фран­ция, на 1 юли 1789 г.

В Русе балетът “Зле опазеното момиче“ е пред­с­тавен за първи път на 25 декем­ври 1980 г. Тогава хореог­раф е Петър Луканов, а худож­ници са Петър Попов и Мария Трен­дафилова.