Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет21012021

Брой 14, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) КинеДок откри сезон 2020 с хърватския филм “Сръбкиня“

КинеДок откри сезон 2020 с хърватския филм “Сръбкиня“

КинеДок откри сезон 2020 с хърватския филм “Сръбкиня“

72 минут­ният филм на Небойша Слиеп­цович откри чет­вър­тото издание на КинеДок Бъл­гария. Фил­мът изс­ледва раните от Югос­лав­с­ката война през нашумяло теат­рално пред­с­тав­ление. През зимата на 1991 г. 12-годишно сръб­ско момиче е убито в Заг­реб. Чет­върт век по-късно, режисьорът Оливър Фрилич работи над теат­рална пос­тановка по случая. Небойша Слиеп­чевич казва пред BIRN.“На теория живеем в плуралис­тично общес­тво“, но в дейс­т­вител­ност има истини, които са “извес­тни“ — официал­ната инфор­мация и тези, които “е по-добре да останат нераз­казани“.

Сръб­киня“ грабна “Сър­цето на Сараево“, както и наг­радата на пуб­ликата на Сараев­с­кия фес­тивал, получил отличия на най-големия и прес­тижен фест за докумен­тално кино ИДФА в Амс­тер­дам, във Визион дю Рийл в Швей­цария, където нап­рави своята световна премиера, в Корея и на големия хър­ват­ски фес­тивал Мотуван.

КинеДок се провежда в пар­т­ньор­с­тво с 7 Европейски дър­жави: Чехия — като главен коор­динатор, Словакия, Хър­ват­ска, Унгария, Румъния, Полша и Нор­вегия. Организатор за Бъл­гария Активист 38.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие