На 12 септември всички членове на Българската социалистическа партия за първи път в историята си ще избират в пряк избор своя председател.

Всеки социалист ще може да гласува в избирателна  сек­ция или с под­вижна избирателна кутия от 7 до 19 часа в избор­ния ден.

За мес­тонахож­дението на вашата избирателна сек­ция може да се осведомите от общин­с­кия или район­ния съвет на БСП след 17 август. 

Очак­вайте допъл­нителна инфор­мация за условията, при които ще може да се  гласува с под­вижна избирателна кутия.

На 12 сеп­тем­ври със своя глас, изберете Пред­седател на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия!