Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) Елза и Владимир Гоеви търсят светлината и прастичното

Елза и Владимир Гоеви търсят светлината и прастичното

Елза и Владимир Гоеви търсят светлината и прастичното

От 9 до 27 юли семейс­тво Гоеви пред­лагат на пуб­ликата своите живописни творби в галерия Арте. „Елза (1928) и Владимир Гоеви (19251913) са не просто едно от извес­т­ните ни худож­нически семейс­тва, но те се родеят и допъл­ват в своите начини на рисуване. И двамата са не просто худож­ници от генерацията на 60-те, която отх­върля имитатив­ния реализъм и въз­п­риемайки естетиката на твор­чес­кото преоб­разяване на нещата, се обръщат към плас­тич­ното, духов­ното, свет­лината, философията на природата и образа.

И не просто едни от поколението си, а сред най-напредничавите натури на тях­ната общ­ност. Изг­лежда, че и в двамата се заражда и раз­вива успоредно интуитивна оценка за естетиката на новите худож­нически насоки, и в двамата се изработва усета за цен­ността най-вече на лич­ния свят, и по този начин те над­х­вър­лят прос­т­ран­с­т­вото с раз­поз­наваеми форми от непос­ред­с­т­вени реал­ности. Така, те влизат в тъканта на видимото, с което то магически продъл­жава да ни „инфор­мира“ за същ­ността на лич­ния израз и при двамата худож­ници, реализиран чрез хар­монична ком­позиция, основана от прости линейни форми, нотан и цвят. Какво е това „нотан“ ли? Япон­ска кон­цеп­ция за свет­лина и сянка или маса… Но нали дъл­боко в своята същ­ност изкус­т­вата и епохите се сливат – в дъл­бочина  модерно и немодерно, „източно“ и „западно“ , сложно и нес­ложно, рисунъчно и живописно имат общ генезис, говорят на общ език, имат единна същ­ност!

Самата Елза Гоева е феномен (неумес­тна дума за нея и ней­ната скром­ност), защото и при очевид­ното дъл­голетие не прес­тава да съз­дава кар­тини. При това творби, които можем един­с­т­вено да опреличим като поетични сен­тен­ции. Кар­тините й каз­ват неща чрез цвят и форма – необичайни по емоционален интен­зитет в мъд­рото си спокойс­т­вие – които не могат да бъдат изразени по друг начин неща, защото за нарисуваното в тях няма думи. Несъщес­т­вуват думи, независимо, че твор­бите й са нещо като пресеч­ната точка между реал­ността и поетич­ната сим­волика.

Галерия „Арте“ е поз­ната с актив­ната си намеса в съв­ремен­ния художес­т­вен дис­курс, като многок­ратно е пред­с­тавяла худож­ници от раз­лични поколения и тен­ден­ции. Обс­тоятел­с­тво”.

Калин Николов, юни 2020

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...