Националната галерия Поднася излжбата “Цветя за медиците“

Националната галерия Поднася излжбата “Цветя за медиците“

Отк­риването бе на 14 юли и продъл­жава до 13 сеп­тем­ври в Двореца, пл. „Княз Алек­сан­дър I” № 1. Свободен вход за всички медици!

Излож­бата „Цветя за медиците“ пред­с­тавя изб­рани творби от фон­довете на Национал­ната галерия, обединени тематично чрез най-интимните измерения на изкус­т­вото – цветята с тях­ното многооб­разие и хар­мония. В раз­лич­ните авторови интер­п­ретации тези чув­с­т­вителни форми от природата се прев­ръщат в катализатор на дъл­боки чув­с­тва, предиз­вик­ващи оптимизъм и раз­мисъл. Едва ли има по-подходящо време от нас­тоящия драматичен момент на борба с коронавируса, за да покажем обаянието, изящес­т­вото, въл­шеб­с­т­вото, омай­ността и великолепието на света.

Екс­позицията е пос­ветена на медицин­с­ките работ­ници и на хората от пър­вата линия в преодоляване на опас­ността. Зав­ръщане към нор­мал­ния живот Национал­ната галерия прави чрез твор­бите на Захари Зог­раф, Владимир Димитров-Майстора, Олга Визингер-Флориан, Иван Милев, Данте Рики, Сирак Скит­ник, Дечко Узунов, Никола Танев, Вера Нед­кова, Пор­фирий Н. Крилов, Мара Йосифова, Йор­дан Кацамун­ски. Една изложба, под­гот­вена с чув­с­тво за голяма благодар­ност към бъл­гар­с­ките медици.