Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало Култура (2) УниБИТ отново е лидер в образователния пазар у нас

УниБИТ отново е лидер в образователния пазар у нас

УниБИТ отново е лидер в образователния пазар у нас

За едно място в най-диенамично развиващащата се Алма матер кандидатстват до 21 младежи

И през нас­тоящата година се спази традицията, Универ­ситетът по биб­лиотекоз­нание и инфор­мационни тех­нологии първи запълни определените с Пос­танов­ление на Минис­тер­с­кия съвет места за студенти.

В 15 бакалавър­ски прог­рами се отк­рояват освен традицион­ните специал­ности и някои нови, които се оказаха много прив­лекателни за младите хора. Сред тях са „Библиотечно-информационни науки и управ­ление на знанието“, „Иновативни комуникации и медийни тех­нологии“, „Ком­пютърни науки и инфор­мационно брокер­с­тво“, „Инфор­мационни тех­нологии в инс­титуционална и кор­поративна среда“ и др.

Тъй като УниБИТ е универ­ситетът на книгата и инфор­мацията, то ней­ното интелиген­тно раз­биране и изучаване кара студен­тите аргумен­тирано да тър­сят образование в специал­ности като „Национална сигур­ност“ и „Кул­турно историческо нас­лед­с­тво“. Това им дава въз­мож­ности на по-късен етап, след дип­ломирането си да работят в сис­темата на т.н Intelligent Services.

Статис­тиката показва, че за едно място за повечето специал­ности в УниБИТ, за пред­с­тоящата учебна година са кан­дидат­с­т­вали между 12 и 21 кан­дидат­с­туденти, а в специал­ност „Национална сигур­ност“ традиционно тех­ният брой е около 20.

По повод на това проф. Ирена Петева – Рек­тор на УниБИТ сподели пред „Епицен­тър”: „Независимо от предиз­викател­с­т­вата на динамично променящата се общес­т­вена среда, които неминуемо се отразяват и на образовател­ния пазар и през тази година не нарушихме вече установената традиция за сто процен­тово изпъл­нение на определения прием във всички специал­ности и нап­рав­ления. Като нас­тоящ рек­тор на УниБИТ съм изк­лючително удов­лет­ворена, че ние успешно и дос­тойно изпъл­няваме заложените от проф. Стоян Ден­чев дъл­боки образователни и научни основи и отс­тояваме изг­радения имидж на нашата образователна инс­титуция, като вяр­вам, че ще продъл­жим традицията да бъдем най-българският универ­ситет, универ­ситет с установени традиции и съв­ременна визия — динамично изг­раж­дащ бъдещето”, обобщи проф. Петева.

Проф. Стоян Ден­чев, който е дъл­гогодишен рек­тор и нас­тоящ пред­седател на Общото съб­рание на УниБИТ допълни: „Нямам думи да изразя радостта си, защото виж­дам, че в УниБИТ са ме нас­ледили хора, които изцяло са отдадени на образованието и науката. Да прив­личаш кандидат-студенти не е само политика, то е и майс­тор­лък. Раз­бира се, тук ролята на дър­жавата е неос­порима, но ми се ще да отбележа и пол­зот­вор­ните усилия на рек­тора – проф. Ирена Петева, както и да обърна внимание на ролята на проф. Иванка Пав­лова – дирек­тор на дирек­ция „Образователна политика“, отбеляза проф. Стоян Ден­чев.

България

Икономика

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...