Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон30112020

Брой 230, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало Култура (2) „НЕИЗБЕЖНИ ЧАСОВЕ“- изложба живопис на Долорес Дилова

„НЕИЗБЕЖНИ ЧАСОВЕ“- изложба живопис на Долорес Дилова

В Галерия на СБХ, ул. „Шипка“ 6 на 20 октом­ври се откри вер­нисаж на Долорес Дилова. Извес­т­ната худож­ничка

пред­с­тавя около 50 кар­тини, излезли от ателието й в пос­лед­ните 23 години.

Неиз­беж­ните часове“ на работа идват след срещи с природата, с обсеб­ващи места, които са й въз­дейс­т­вали така силно, че е невъз­можно да не изрази това въз­дейс­т­вие.

Всяка една история има ново начало в кар­тините, мес­тата заживяват нов живот в тях, отвъд реал­ността. Те променят худож­нич­ката наб­людател, а една промяна не остава статична, води до други промени, влияе, реф­лек­тира в работите, в със­тоянията, изразени в ней­ната живопис.

Дилова се въл­нува как понякога на пръв пог­лед случай­ното неиз­бежно води в нови посоки. Всичко е било и ще бъде верига от неиз­бежни връзки, пос­ледователни нат­руп­вания, на които тя придава нов смисъл.

Ней­ното твор­ческо кредо е иск­реност и отк­ровеност, без специални кон­цеп­ции ииз­вън теченията и определенията за модер­ност да върви по своя път. Това, което я владее, е цветът — дъл­бочината му, нюан­сите, ролята му в предаването на лично внушение за мяс­тото, за преживявания и срещи.

Пос­ледно нарисуваните кар­тини са реф­лек­сия от дъл­гоочак­вано, но нес­бъд­нато пътуване, един пог­лед през завесата на ограничения

Долорес Дилова е носител на Първа наг­рада в кон­курса “Млад живописец“ 1987 г. и Наг­радата на кон­курса “Човекът и морето“ 1988 г., Голямата наг­рада на СБХ на Биенале на мал­ката форма, 2008 г., Голямата наг­рада за живопис на Бианале “Приятели на морето“, Бур­гас 2014. Предос­тавила е автор­ско право на нейни кар­тини в имение в Пор­т­ланд, САЩ, за зас­немане на холивуд­с­кия филм “Кар­тината“ (The Picture) с учас­тието на Николас Кейдж. Изб­рана е в албум „50 жени худож­нички в бъл­гар­с­ката живопис за периода XIX-XX век“, спон­сорирана от рус­кия княз НикитаЛобанов-Ростовски.

Нейни творби има в НХГ и в други галерии в страната, а също така и в час­тни галерии и колек­ции във Фран­ция, Анг­лия, Италия, Гер­мания, Япония, Израел, САЩ, Испания, Авс­т­рия, Гър­ция, Тур­ция, Унгария, Кипър, Швей­цария, Русия, Китай, Словакия, Холан­дия.

България

Икономика

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна ваканция? Няма как да стане, твърди Ананиев

Данъчна вакан­ция, отлагане на плащанията на фир­мите към хаз­ната, отмяна на аван­сови вноски, сък­ращаване на срокове по връщане на ДДС. Всичко…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тайсън и Рой Джоунс-младши не излъчиха победител

Майк Тай­сън и Рой Джоунс-младши завър­шиха наравно в 8-рундовата (по 2 минути на част) си демон­с­т­ративна битка в Лос Анджелис. Двамата легенд…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

Изкуственият интелект влиза в селското стопанство с програми за 9 млн. лева

През първите шест месеца изнесените аграрни стоки са с 30,1% повече на годишна база, показва годишен доклад за състоянието и развитието на з...

Прочети още:

Loading...