Показаха новата версия на образите в “Ну, погоди!“

Показаха новата версия на образите в “Ну, погоди!“

“Союз­мул­т­филм“ показа образа на заека в новите епизоди на популяр­ния анимационен филм „Ну, погоди!“.

Заекът ще бъде озвучен от шоумена Дмит­рий Хрус­талев, съобщи прес­служ­бата на фил­мовото студио. Въл­кът в новите серии ще говори с гласа на Гарик Хар­ламов.

Нашата твор­ческа група отдавна търси модерно въп­лъщение на пакос­т­ливия герой, бяха съз­дадени над 30 вариации на изоб­ражението — беше важно да се намери баланс между чер­тите на харак­тера, както и да се запази прием­с­т­веността с класичес­ката вер­сия: нап­ример, нашият Заек има същия цвят на очите“, каза Юлия Осетин­с­кая, генерален продуцент на фил­мовото студио.

Въл­кът е с по-остри черти, а образът на Заека, за раз­лика от него, е със заоб­лени кон­тури — от една страна, това е много сладък пер­сонаж, но притежава присъщите му хит­рост и наход­чивост, отбеляза тя.